Магистратуралык билим берүүнүн максаты жана ОН

М-1. Кесиптик ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн теология багыты боюнча тереңдетилген академиялык жогорку билими бар кадрларды даярдоо.

М-2. Динге байланыштуу маселелерди илимий негизде изилдеген, анализдеген жана өзүнүн илимий тыянактарын системалуу түрдө сунуштай алган кадрларды калыптандыруу.

ОН-1: ЖК1+ЖК2+ЖК3

Изилдөөнүн натыйжаларын, методдорун, теориясын терең түшүнөт, сын көз менен баалай алат, жаңы билимдерди алуу үчүн илимдин жетишкендиктерин интеграциялай алат, изилдөөлөргө таянып, тийиштүү багытта прикладдык мүнөздөгү жаңы билимдерди түзүүгө жөндөмдүүлүгүнө ээ болот.

ОН-2: ЖК4+ЖК5+ЖК6

Изилдөөнүн жаңы методдорун жана техникаларын пайдаланып, илим- изилдөө жүргүзө алат, техникадагы социалдык-экономикалык жана маданий таасирлерди эске алуу менен профессионалдык чөйрөдө эксперттик ишмердүүлүгүн жүргүзө алат.

ОН-3: ИК1+ИК2+ИК3

Өз алдынча билим жана көндүмдөрдү иштеп чыгып, пайдаланат, өнүккөн деңгээлде илимий изилдөөлөрдү презентациялоодо оозеки жана кептик речинде чет тилдеринде профессионалдык баарлаша алат.

ОН-4: ИК4+ИК5+ИК6

Ар түрдүү коммуникативдик чөйрөдө маалыматтык алмашууда баарлашуунун бардык сфераларында коммуникативдик маселелерди чечүү жөндөмүнө ээ болот жана илим – изилдөөдө атайын программалык камсыздоону колдонуу менен башкаруу чечимдерин кабыл ала алат.

ОН-5: СИМК1+СИМК2+СИМК3+СИМК4+СИМК5

Профессионалдык жана социалдык ишмердүүлүктө этикалык жана улуттук нормаларды трансляциялоого, маданияттар ортосундагы айырмачылыктардан келип чыккан проблемаларды чечүүгө, атуулдук демократиялык коомдун баалуулуктарынын өнүгүшүнө багытталган инициативаларды көтөрүп чыгууга, сергек жашоого, жаратылышты коргоого, рационалдуу пайдалуу нормаларын трансляциялоого, коллективди башкарууга жөндөмдүү.

ОН-6: КК1+КК2+КК3

Профессионалдык ишмердүүлүгүндө, илим-изилдөөдө теологиянын фундаменталдык билимдери менен биргеликте заманбап информациялык технологияларды колдоно билет, инновациялык усулдарды иштеп чыгат.

ОН-7: КК4+КК5

Теологияны окутуунун усулдарын колдонууга жөндөмдүү, сабактардын түрдүү формаларын, практикалык түрлөрүн, сабактан сырткары мероприятиелерди өткөрүүгө жана иштеп чыгууга, өз алдынча педагогикалык ишмердүүлүккө, бакалаврлардын квалификациялык иштерине жетекчилик кылууга даяр.

ОН-8: КК6+КК7+КК8+КК9

Социалдык-практикалык, эксперттик-консультативдик, ортомчулук-далдалчылык жана уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүн жүргүзө алат.

Максат менен окутуунун натыйжаларынын дал келүүчүлүк матрицасы:

М-1

М-2

ОН-1

+

ОН-2

+

+

ОН-3

+

ОН-4

+

+

ОН-5

+

ОН-6

+

+

ОН-7

+

+

ОН-8

+

+

Калыптандыруучу компетенциялар

Окутуунун натыйжасы

1.

ЖК1+ЖК2+ЖК3

ОН-1

2.

ЖК4+ЖК5+ЖК6

ОН-2

3.

ИК1+ИК2+ИК3

ОН-3

4.

ИК4+ИК5+ИК6

ОН-4

5.

СИМК1+СИМК2+СИМК3+СИМК4+СИМК5

ОН-5

6.

КК1+КК2+КК3

ОН-6

7.

КК4+КК5

ОН-7

8.

КК6+КК7+КК8+КК9

ОН-8