Магистратуралык билим берүүнүн максаты жана ОН

М-1. Кесиптик ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн теология багыты боюнча тереңдетилген академиялык жогорку билими бар кадрларды даярдоо.

М-2. Динге байланыштуу маселелерди илимий негизде изилдеген, анализдеген жана өзүнүн илимий тыянактарын системалуу түрдө сунуштай алган кадрларды даярдоо.

2. ББПнын чегинде окутуунун натыйжалары

ОН-1: ЖК-6+СИМК-1+СИМК-3+КК-8+КК-7+КК-2 :

Кесиптик чөйрөдө эксперттик ишмердүүлүк жүргүзүү менен маданияттар ортосундагы айырмачылыктардан келип чыккан проблемаларды этикалык жана улуттук нормалардын негизинде чечүүгө жана ортомчулук функцияны аткарууга, теологиялык маалыматтарды академиялык сын көз менен баалоо аркылуу теологиялык проблемаларды чечүү жөндөмүнө ээ болот.

ОН-2: ЖК-1+ЖК-3+ЖК-4+ИК-1+КК-3 +КК-1:

Теологиялык изилдөөлөрдүн усулдарын терең өздөштүрүп, теологиянын фундаменталдык билимдерин колдонуу менен илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү жана анын натыйжасын баалоого, теологиялык изилдөөлөрдө өз алдынча жаңы (инновациялык) подход иштеп чыгууга даяр.

ОН-3: КК-9+КК-8+ИК-6+СИМК-5+КК-6

Динге байланыштуу долбоорлорду даярдоого жана уюштурууга, башкарууга байланыштуу өз алдынча чечимдерди кабыл алууга, коммерциялык эмес жана кайрымдуулук уюмдардын ишмердүүлүгүнүн формаларын жана усулдарын иштеп чыгууга даяр.

ОН-4: ЖК-2+ЖК-5+КК-4+КК- 5

Кесиптик чөйрөдө агартуу жана педагогикалык ишмердүүлүк кылууда теология багытындагы дисциплиналарды окутуу усулдарын билет, бакалаврдын квалификациялык иштерине жетекчилик кылуу жөндөмүнө ээ болот жана коомдук-экономикалык, маданий өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен изилдөөнүн ылайыктуу методдорун сунуштайт жана иштеп чыгат.

ОН-5: СИМК-2+СИМК-4+ИК-2+ИК-3+ИК-4+ИК-5

Илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө жана презентациялоодо чет тилдеги адабияттарды жана атайын программалык камсыздоону колдоно алат, маалымат алмашуу процессиндеги коммуникативдик маселелерди чеч алат, коомдук жана кесипктик ишмердүүлүктө коомго жана жаратылышты коргоого пайдалуу нормаларды сунуштайт.

Максат менен окутуунун натыйжаларынын дал келүүчүлүк матрицасы:

М-1

М-2

ОН-1

+

ОН-2

+

+

ОН-3

+

ОН-4

+

+

ОН-5

+

+


Калыптандыруучу компетенциялар

Окутуунун натыйжасы

1.

ЖК1+ЖК2+ЖК3

ОН-1

2.

ЖК4+ЖК5+ЖК6

ОН-2

3.

ИК1+ИК2+ИК3

ОН-3

4.

ИК4+ИК5+ИК6

ОН-4

5.

СИМК1+СИМК2+СИМК3+СИМК4+СИМК5

ОН-5

6.

КК1+КК2+КК3

ОН-6

7.

КК4+КК5

ОН-7

8.

КК6+КК7+КК8+КК9

ОН-8