• Наука

Наука

Аткарылуучу иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

эскертүү

Уюштуруу иштери

1.

Университеттин 2017-2018-окуу жылы үчүн илимий иштер боюнча апталык жыйындарына үзгүлтүксүз катышуу

апта сайын

З. Ажимаматов

2.

Ай сайын бир жолу факультетте окутуучулар тарабынан конференция уюштуруу

Жыл бою

З. Ажимаматов

3.

Ар бир семестрде Түркиянын ЖОЖдорунан окумуштууларды чакырып, факультетте конференция өткөрүү

2017-ж., Ноябрь

2018-ж., май

С. Мырзаибраимов. З. Ажимаматов

4.

Факультетте куттуу жумалыкка карата арналган «Илим жумалыгынын» иш-планын түзүү, өткөрүү жана жыйынтыгын апталык кеңешмеде талкуулоо

2018-ж. апрель-май

С. Мырзаибраимов.

Ф. Гөкче.

З. Ажимаматов

5.

«Илимий ишмердүүлүктү баалоонун жаңы критерийлери» деген темада семинар өтүү

2017-ж. октябрь

Илим жана аспирантура бөлүмү

6.

Эл аралык илимий конференция өткөрүү

2018-ж. Май

С. Мырзаибраимов.

Ф. Гөкче.

З. Ажимаматов

7.

Илимий-изилдөө иштери

2017-2018-окуу жылы үчүн факультеттин илимий-изилдөө иштеринин багыттарын, иш-пландарын тактоо жана бекитүү

2017-ж. сентябрь

С. Мырзаибраимов. З. Ажимаматов

1.

Факультетте илимий-изилдөө иштеринин аткарылышын көзөмөлдөө, илимий-усулдук семинарларды жана конференцияларды өткөрүү

Жыл ичинде

З. Ажимаматов

2.

Өз алдынча изденүүчүлөрдүн илимий иштерин уюштуруу жана көзөмөлгө алуу

2017-ж. ноябрь,

2018-ж. май

З. Ажимаматов

3.

Факультеттин илимий журналын басмадан чыгаруу. Ар бир окутуучунун эң аз жылына бир жолу илимий макаласын даярдоо жана жарыкка чыгаруу маселесин камсыздоо

Жыл ичинде

З. Ажимаматов

4.

Окутуучулардын адисттик багыттар боюнча окуу-усулдук колдонмо, монографияларын басмадан чыгаруу

Жыл ичинде

С. Мырзаибраимов. З. Ажимаматов

5.

Окутуучулардын өлкө ичиндеги жана чет өлкөлөрдөгү илимий конференция, семинарларга катышуусуна багыт берүү жана көмөктөшүү

Жыл ичинде

С. Мырзаибраимов. З. Ажимаматов

6.

Акыркы бир жылда теология факультетинин окутуучулары тарыбынан даярдалып, басмадан чыгарылган эмгектердин презентациясын өткөрүү

2018-ж., Май

С. Мырзаибраимов. З. Ажимаматов

7.

Магистранттар жана изденүүчүлөр менен иштөө

1.

Магистранттардын диссертацияларынын темаларын жана жетекчилерин бекитүү, көзөмөлгө алуу

2017-ж., сентябрь

З. Ажимаматов

2.

Магистрлерге диссертацияны даярдоонун жаңы методологиялык технологияларын үйрөтүү боюнча семинар өтүү

2017-ж., Ноябрь

Т. Козукулов

3 .

Магистранттардын темалары боюнча факультетте илимий-практикалык конференция өткөрүү

2018-ж., март

З. Ажимаматов

4.

Магистрлерге диссертацияны алдын ала коргоону уюштуруу

2018-ж.,

апрель

З. Ажимаматов

Студенттердин илимий-изилдөө иштери

1.

Студенттик илимий-практикалык конференция өткөрүү

2018-ж. апрель

Декандын илимий иштер боюнча орун басары,

кафедра башчы

2.

Дипломдук иштердин жана курстук иштердин темаларын жана жетекчилерин бекитүү, көзөмөлгө алуу жана алдын ала жактоолорду уюштуруу

2017-ж. сентябрь,

2018-ж. апрел

Кафедра башчы

3.

Дипломдук жана курстук жумуштарды жазуу технологиясы боюнча семинар өтүү

2018-ж.

Т. Козукулов

4.

Практиканын алдындагы жана жыйынтыктоочу илимий конференцияларды өткөрүү

2017-ж., Декабрь,

2018-ж.,

Март

З. Ажимаматов

Психология жана педагогика кафедрасы менен биргеликте

5.

III аймактык студенттик илимий конференцияга катышуу

З. Ажимаматов

6.

Студенттер арасында хадис, кураны карим, хутпа окуу боюнча сынак өткөрүү

2018-ж. Апрель

С. Мырзаибраимов. З. Ажимаматов

7.

Университет тарабынан уюуштурулуучу илим жумалыкка жана башка иш-чараларга студентердин катышуусун камсыздоо

Жыл ичинде

З. Ажимаматов

Теология факультетинин

деканы , саяс.и.к., доцент: С. Мырзаибраимов

Декандын илимий

иштер боюнча орун басары,

дин таануу адистиги боюнча

философиянын доктору ( PhD ) доцент : З. Ажимаматов