Научные работы

Магистрант-тын аты-жөнү

Магистрдик диссертациянын темасы

Илимий жетекчиси

Кыргыз тилинде

Орус тилинде

1.

Бакирова Г.

Ыйык китептерде Азирети Иса

Пророк Иса в священных книгах

PhD Мамытов А.

2.

Жээнбеков А.

Ыйман-амал бүтүндүгү маселеси

Проблемы целостности веры и деяние

PhD Калбердиев А.

3.

Купуева Б.

«Рух» жана «нафс» терминдеринин теологиялык анализи

Теологический анализ терминов «рух» и «нафс»

PhD Калбердиев А.

4.

Матраимов Ы.

Фергана аймагында ханафий аалымдарынын исламды жаюудагы ролу

Роль ханафийских ученых в распространении ислама в Ферганском регионе

PhD Жусубалиев А.

5.

Өзтурк Х.А.

Ыйык китептерде Азирети Ибрахим

Пророк Ибрахим в священных книгах

PhD Мамытов А.

6.

Садырбеков М.

Матуриди акыйда-келам мектебинин калыптануусу (X-XIIкк.)

Возрождение школы теологии Матуриди в X-XII веках

PhD, доц. Ажимаматов З.

7.

Халматова Г.

Курандагы «жихад» термини жана Аллах жолунда жихад түшүнүгү

Термин «джихад» в Коране и понятие джихад во имя Аллаха

PhD Арипов Н.

8.

Абдурайимов Садиридин

PhD, доц. Гогче Ф.

9.

Дубанаева Барчынай

Кокон хандыгындагы диний билим берүү

Религиозное образование в Кокандском ханстве

PhD, ага окут. Жусубалиев А.

10.

Суеркул к. Мээркан

Этика жана саясаттын байланышы

Соотношение этики и политики

PhD, окут. Масиралиев Ш.

11.

Уламкадырова Сейдана

Куранда башка диндердин сындалган өзгөчөлүктөрү

Особенности и отличия других религий повествующихся в Коране

PhD, доц. Ажимаматов З.

12.

Хамдамова Дилфуза

Исламдагы көп аялдуулук жана Мухаммед пайгамбардын көп аял алуу себептери

Полигамия в исламе и причины многоженства Пророка Мухаммеда

PhD, окут. Сарыбулак З.