НКББП

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИК АСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

О Ш МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

«Бекитемин»

ОшМУнун ректору___________Исаков К.А.

«____»_________20___-ж.

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН

НЕГИЗГИ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ

Адистиктин коду: 050717 Теология

Адистиктин аталышы: Теология

Адистин квалификациясы: Теолог

201 8 -201 9 -окуу жылы

Окутуу формасы

Күндүзгү

Ош-201 8


НЕГИЗГИ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ

Даярдоо багыты: 050717 Теология

Профиль: Теология

Бүтүрүүчүнүн квалификациялык даражасы: магистр

1. Жалпы жоболор

1.1. 050717 – “Теология” орто кесиптик билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасы Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» мыйзамдарына жана башка нормативдик укуктук актыларына ылайык түзүлгөн. Орто кесиптик билим берүү стандарты Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине сунушталган убактылуу стандарттын талаптарынын негизинде иштелип чыкты.

1.2. Бул Мамлекеттик билим берүү стандартында төмөнкүдөй термин жана аныктамалар колдонулат:

- негизги кесиптик билим берүү программасы - даярдоонун тийиштүү багыты боюнча билим берүү процессин ишке ашырууну уюштурууну, максатын, күтүлүүчү натыйжаларын, мазмунун көрсөтүүчү окуу-методикалык документациялардын жыйындысы;

- дисциплиналар цикл ы – тарбиялоонун, окутуунун натыйжаларына жана максатына жетүү үчүн аныкталган логикалык бүтүмгө ээ болгон билим берүү программасынын бөлүгү же окуу дисциплиналарынын жыйындысы;

- модуль – коюлган максатка жана окутуунун, тарбиялоонун натыйжаларына жетүү үчүн аныкталган логикалык бүтүмгө ээ болгон окуу дисциплинасынын бөлүгү;

- компетенция – тиешелүү тармакта кесиптик ишмердүүлүк менен алектенүү үчүн зарыл болгон өздүк сапаттардын, билим, билгичтик жана көндүмдөрдүн динамикалык комбинациясы;

- кредит (зачеттук бирдик ) – негизги кесиптик билим берүү программасынын эмгек көлөмүнүн шарттуу чени;

- окутуунун натыйжалары – негизги кесиптик билим берүү программасы боюнча окутуунун натыйжасында иштелип чыккан компетенциялар.

1.3. Бул билим берүү программасында төмөнкүдөй кыскартуулур жана белгилер пайдаланылат:

ОКББ – орто кесиптик билим берүү;

НКББП – негизги кеиптик билим берүү программасы;

ОУБ - окуу-усулдук бирикме;

НКББПнын ДЦ – негизги кеиптик билим берүү программасынын дисциплиналар циклы;

ЖК – жалпы компетенциялар;

КК – кесиптик компетенциялар;

2. ББПнын максаты, окутуунун натыйжалары жана күтүлүүчү натыйжалар. НКББПны өздөштүрүүгө талаптар

2.1. 050717 ТЕОЛОГИЯ багыты боюнча ОКББнүн НКББПнын максаты.

М-1. Көп улуттуу жана көп конфессионалдуу кыргыз коомчулугунда материалдык жана моралдык баалуулуктарды сыйлаган, мамлекеттин кызыкчылыктарын жогору койгон кесиптик базалык билимге ээ маданияттуу жана ыймандуу студенттерди тарбиялоо.

М-2. Теология багыты боюнча алган билимин улантуусу жана кесиптик ишмердүүлүгүн ийгиликтүү жүргүзүүсү үчүн бүтүрүүчүлөрдү социалдык, гуманитардык жана табигый илимдердин базалык билимдери менен камсыздандыруу.

М-3. Тиешелүү тараптардын (стейкхолдерлердин) талаптарына жараша диний кызмат көрсөтүүчү адистерди даярдоо.

2. ББПнын чегинде окутуунун натыйжалары

ОН-1: ЖК1+ЖК2+КК1+КК2

Мамлекеттик, коомдук жана диний баалуулуктарды айкалыштырып алып кете алат.

ОН-2: ЖК5+ЖК6+ЖК8+КК-3+КК6

Кесиптик маселелерди чечүү үчүн жеке же командалык түрдө иштөөнү, жоопкерчилик алууну билет, гуманитардык, табигый жана диний дисциплиналардын базалык билимдерин билет жана алардын негизги жоболорун колдоно алат.

ОН-3: ЖК7+КК4

Окуу процессинде информациялык технологияларды жана заманбап билим берүүнүн, окуу-уюштуруунун методикасын колдоно алат.

ОН-4: ЖК3+КК9

Өзүнүн жеке оюн мамлекеттик жана расмий тилде жеткире алат.

ОН-5: КК5

Диний агартуу тармактарында ык жана көндүмдөрдү колдоно алат.

ОН-6: КК7+КК8

Жат диний түшүнүктөр менен салттуу диний түшүнүктөрдүн айырмачылыгын билет.

Максат менен окутуунун натыйжаларынын дал келүүчүлүк матрицасы:

М-1

М-2

М-3

ОН-1

+

+

ОН-2

+

+

+

ОН-3

+

ОН-4

+

ОН-5

+

ОН-6

+

+

Компетенциялардын окутуунун натыйжаларына дал келүүчүлүк матрицасы:

Калыптандыруучу компетенциялар

Окутуунун натыйжасы

1.

ЖК1+ЖК2+КК1+КК2+КК3

ОН-1

2.

ЖК5+ЖК6+ЖК8+КК6

ОН-2

3.

ЖК7+КК4

ОН-3

4.

ЖК3+КК9

ОН-4

5.

КК5

ОН-5

6.

КК7+КК8

ОН-6

2.2. Орто кесиптик билим берүү программасы боюнча адистерди даярдоодогу НКББПны өздөштүрүүнүн натыйжаларына талаптар.

050717 – «Теология» адистигин аяктаган бүтүрүүчү Негизги кесиптик билим берүү программасынын максаттарына жана кесиптик ишмердүүлүктүн милдеттерине ылайык төмөндөгүдөй компетенцияларга ээ болушу керек:

а) Жалпы компетенциялар:

ЖК-1: Жеке ишмердүүлүгүн уюштурууну, кесиптик милдеттерди аткаруунун жолдорун жана милдеттерин тандоону, анын сапатын жана эффективдүүлүгүн баалоону;

ЖК-2: Маселелерди чечүүнү, стандарттык жана стандарттык болбогон абалдарда чечим чыгарууну, инициатива жана жоопкерчилик алууну;

ЖК-3: Кесиптик милдеттерди эффективдүү аткарууну, кесиптик жана личностук өнүгүүнү камсыздоо үчүн изденүүнү, маалыматтарды колдонуу жана интерпретациялоону;

ЖК-4: Кесиптик ишмердүүлүгүндө информациялык-коммуникациялык технологияны колдонууну;

ЖК-5: Команда менен иштешүүнү, коллектив, жетекчилик жана кардарлар менен эффективдүү кызматташууну билет.

ЖК-6: Команданын (карамагындарылардын) аткарган иштеринин жоопкерчилигин алууну жана милдеттерди аткаруунун жыйынтыктарын эске алып аларга иш жеринде сабак берүүнү;

ЖК-7: Жеке личносттук жана кесиптик өнүгүүсүн камыздоону, кесиптик ишмердүүлүгүндө эмгек жана технологиялык өзгөрүүлөргө адаптация болууну билет.

ЖК-8: Чакан коллективдин иштерин уюштурууга жана башкарууга даяр.

б) Кесиптик компетенциялар:

Кесиптик ишмердүүлүк жаатта:

КК-1: Коомдун моралдык жана укуктук нормаларынын негизинде коомдук байланыштарды ыргактуу алып кетүүнү;

КК-2: Граждандык-демократиялык коомдун баалуулуктарын негиз алып, диалог курууну билет;

КК-3: Алган билимдерин сергек жашоо образын сактоого, табиятты коргоого жана ресурстарды рационалдуу башкарууга колдоно алат.

Окуу-тарбиялык жана агартуучулук жаатта:

КК-4: Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүчү мекемелердин окуу процессинде (жетекчи окутуучунун катышуусунда) тарбия берүүнүн заманбап принциптерин жана окуу-уюштуруунун методикасын колдонот.

КК-5: Окуучулардын өз алдынча окууларын жана сабактан тышкаркы иш чараларды уюштурууну билет.

Социалдык-практикалык жаатта:

КК-6: Практикалык ишмердүүлүгүндө теологиялык негиздеги маалыматтарды, метод жана принциптерди колдонот.

КК-7: Диний уюмдардын практикалык ишмердүүлүгүн изилдөөгө катыша алат жана изилдөөнүн жыйынтыгын колдоно алат.

Эксперттик-консультациялык ишмердүүлүк жаатында:

КК-8: Кесиптик ишмердүүлүк жаатында тиешелүү материалдарды топтойт, системалаштырат, анализдейт жана анализдөөнүн натыйжасын конкреттүү профилдеги эксперттик-консультациялык маселелерди чечүүдө пайдаланат.

Өкүлчүлүк-далдалчылык жаатында:

КК-9: Конфессиялар арасында диалог куруп кетүүнү билет жана алган билимдерин өкүлчүлүк-далдалчылык милдеттерди аткарууда колдонот.

2.3. Абитуриенттин даярдык деңгээлине талаптар

2.3.1. Абитуриенттен орто кесиптик билим берүү программасына тапшыруу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

- Жалпы орто билим алгандыгы тууралуу аттестат;

- Негизги жалпы билим тууралуу күбөлүк.

2.3.2. Кабыл алуу университеттин ички абитуриенттерди кабыл алуу эрежесинин негизинде жүргүзүлөт.

2.4. Бү түрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн мейкини жана объектилери

050717 - Теология багыты боюнча орто кесиптик программаны бүтүргөндөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн мейкини жана объектилери төмөнкүлөрдү камтыйт:

- Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүчү мекемелерде;

- Башталгыч диний билим берүү мекемелери

-.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Коомдук уюмдарда жана массалык маалымат каражаттарында динге байланышкан маселелерде консультация берүүчү адис катары;

- Динге байланыштуу мамлекеттик жана коомдук структураларда (дин комиссиясы, муфтият, казыят ж.б.) иштей алышат.

2 . 5 . Бү түрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн түрлөрү :

- Теологиялык ишмердүүлүк;

- Окуу-тарбиялык жана агартуучулук ишмердүүлүк;

- социалдык-практикалык ишмердүүлүк ;

- эксперттик-консультатив дик ишмердүүлүк;

- өкүлчүлүк-далдалчылык ишмердүүлүк;

- уюштуруучулук-башкаруучулук ишмердүүлүк .

2 . 6 . Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүк милдеттери:

Кесиптик ишмердүүлүк:

Коомдун моралдык жана укуктук нормаларынын негизинде коомдук байланыштарды ыргактуу алып кетүүгө, инсандарды сыйлоого, башка маданияттарга карата толлеранттуу болууга, партнердук мамилелерди чыңдоого даярдоо;

Граждандык-демократиялык коомдун баалуулуктарын негиз алып, диалог курууну билүү жана активдүү жарандык позицияга алып кетүү;

Алган билимдерин сергек жашоо образын сактоого, табиятты коргоого жана ресурстарды рационалдуу башкарууга колдонуу.

Окуу-тарбиялык жана агартуучулук жаатта:

Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүчү мекемелердин окуу процессинде (жетекчи окутуучунун катышуусунда) тарбия берүүнүн заманбап принциптерин жана окуу-уюштуруунун методикасын колдонуу.

Окуучулардын өз алдынча окууларын жана сабактан тышкаркы иш чараларды уюштурууну билүү.

Социалдык-практикалык жаатта:

Практикалык ишмердүүлүгүндө теологиялык негиздеги маалыматтарды, метод жана принциптерди колдонуу.

Диний уюмдардын практикалык ишмердүүлүгүн изилдөөгө катышуу жана изилдөөнүн жыйынтыгын колдонуу.

Эксперттик-консультациялык ишмердүүлүк жаатында:

Конкреттүү профилдеги эксперттик-консультациялык милдеттерди чечүүдөгү анализдердин жыйынтыктарын колдонуу, теологиялык иш чара жана басылмаларга экспертиза жасоо.

Өкүлчүлүк-далдалчылык жаатында:

Конфессиялар арасында диалог куруп кетүүнү билүү жана алган билимдерин диний уюмдар катышкан координациялык курамдагы иш чараларда колдонуу , ошондой эле өкүлчүлүк-далдалчылык милдеттерди ишке ашыруу.

3 . «Теология» багыты боюнча

Жумушчу окуу планы

Орто кесиптик квалификациялык даражасы:

“теолог”

Нормативдик окуу мөөнөтү:

9-класстын базасында 2 жыл 10 ай

11-класстын базасында 1 жыл 10 ай

Дисциплина

Баары ауд

Лк

Пр.

Сем.

СӨАИ

Ин д .

Баары

Кред

1-семестр (9-класстын базасы)

810

810

810

1

Кыргыз тили

40

40

40

2

Кыргыз адабияты

40

40

40

3

Орус тили

40

40

40

4

Чет тили

40

40

40

5

Дүйнөлүк тарых

40

40

40

6

Физика

60

60

60

7

Химия

30

30

30

8

Биология

40

40

40

9

Дене тарбия

40

40

40

10

Башталгыч аскердик-медициналык даярдык

40

40

40

11

Араб тили

100

100

100

12

Математика

100

100

100

13

Адам жана коом

40

40

40

14

Куран

80

80

80

15

Кыргызстан тарыхы

40

40

40

16

География

40

40

40

2-семестр

670

670

670

1

Кыргыз тили

40

40

40

2

Кыргыз адабияты

40

40

40

3

Дүйнөлүк адабият

40

40

40

4

Чет тили

40

40

40

5

Адам жана коом

40

40

40

6

Математика

100

100

100

7

Астрономия

20

20

20

8

Физика

60

60

60

9

Химия

30

30

30

10

Дене тарбия

40

40

40

11

Башталгыч аскердик-медициналык даярдык

40

40

40

12

Араб тили

100

100

100

13

Куран

80

80

80

3-семестр (11-класстын базасы)

486

198

90

198

486

108

1080

30

1

МК

ПЦ

Араб тили

36

36

36

72

2

2

МК

ПЦ

Дин психология

36

18

18

36

72

2

3

МК

ПЦ

Пайгамбардын өмүр баяны жана диндер тарыхы

90

45

45

90

180

5

4

МК

ПЦ

Диний ишенимдерге киришүү

54

27

27

54

108

3

5

МК

ПЦ

Ислам этикасы жана дин философиясы

54

27

27

54

108

3

6

ЖК

ПЦ

Ханафий мазхабынын аалымдары жана учурдагы теологиялык проблемалар

108

54

54

108

216

6

7

Окуу практикасы

0

108

108

3

8

МК

ПЦ

Укуктук окуулардын тарыхы

54

27

27

54

108

3

9

МК

ПЦ

Хадис (Изучение свяшенного сказания)

54

54

54

108

3

4-семестр

288

90

108

90

288

504

1080

30

1

МК

ПЦ

Араб тили

54

54

54

108

3

2

МК

ПЦ

Пайгамбардын өмүр баяны жана диндер тарыхы

72

36

36

72

144

4

3

МК

ПЦ

Хадис (Изучение свяшенного сказания)

54

54

54

108

3

4

МК

ПЦ

Ислам этикасы

72

36

36

72

144

4

5

МК

ПЦ

Ислам агымдарынын тарыхы

36

18

18

36

72

2

6

Комплекстүү дисциплиналар арасы экзамен

216

216

6

7

Өндүрүштүк практика

216

216

6

8

Кыргызстан тарыхы боюнча МА

72

72

2

Баары

2254

288

1678

288

774

612

36 4 0

6 0

4. “Теология” багыты боюнча билим берүү программасынын компетенциялар картасы

Блоктор боюнча дисциплиналардын аталышы

Мамлекеттик стандартта талап кылынган компетенциялар

ЖК1

ЖК2

ЖК3

ЖК4

ЖК5

ЖК6

ЖК7

ЖК8

КК1

КК2

КК3

КК4

КК5

КК6

КК7

КК8

КК9

Дин психологиясы

+

+

Пайгамбардын өмүр баяны жана диндер тарыхы

+

+

+

Диний ишенимдерге киришүү

+

+

+

Ислам этикасы жана дин философиясы

+

+

+

Ханафий мазхабынын аалымдары жана учурдагы теологиялык проблемалар

+

+

+

+

Укуктук окуулардын тарыхы

+

+

+

Хадис (Изучение свяшенного сказания)

+

+

+

Ислам агымдарынын тарыхы

+

+

+

Араб тили

+

+

+

Окуу практикасы

+

+

Өндүрүштүк практика

+

+

+

5. Окуу планындагы дисциплиналардын программасына аннотация

9-класстын базасынын негизинде кабыл алынган 1-куртун студенттери үчүн

Кыргыз тили

1. Кыргыз тили предметин өздөштүрүүнүн максаты: Кыргыз тилин адабий тилдин нормасында коммуникативдик билим берүү менен төмөндөгүдөй кеп ишмердүүлүгүн жана таанып-билүүчүлүгүн калыптандырууга басым жасалат:

- кыргыз элинин үрп-адаты, адабияты, тарыхы, көркөм өнөрү, көрүнүктүү адамдары менен тааныштыруу;

- кеп ишмердүүлүгүн жана таанып-билүүчүлүгүн калыптандыруу;

- чет тилдерден болгон артыкчылыктарын, өзгөчөлүктөрүн, зарылдыгын түшүндүрүү менен анын приоритетин көтөрүү;

- иш кагаздарынын лексикалык, грамматикалык жана стилистикалык мыйзам-ченемдерин өздөштүрүү менен жазуу үлгүлөрүн практикалык жактан колдоно билүүгө ээ кылуу;

- кыргыз адабий тилинин нормасында эркин пикир алышууга машыктыруу.

2. НКББПдагы орду: 80 саат.

Кыргыз адабияты

1. Кыргыз адабияты предметин өздөштүрүүнүн максаты: Кыргыз эл акындарын, жазуучуларын жана алардын чыгармаларын билүү менен бирге, адабий тилдин нормасынын негизинде сүлөгөн, кыргыз элинин материалдык жана моралдык баалуулуктарын сыйлаган, патриот жаштарды калыптандыруу.

2. НКББПдагы орду: 80 саат.

Орус тили

1. Орус тили предметин өздөштүрүүнүн максаты: Грамматика жана оозеки байланыш маселелеринде студенттердин билим деңгээлин көтөрүү.

2. НКББПдагы орду: 40 саат.

Чет (англис) тили

1. Чет тили предметин өздөштүрүүнүн максаты: Англис тилин жана англис тилинде сүйлөгөндөр менен баарлашууну үйрөтүү.

2. НКББПдагы орду: 80 саат.

Дүйнөлүк тарых

1. Дүйнөлүк тарых предметин өздөштүрүүнүн максаты: Өз баалуулуктарын сезе билген гумандуу, эркиндиктин жана демократиянын баалуулуктарын түшүнгөн, адам укуктарын сыйлаган жана коргой билген, азыркы коомго интеграцияланган, индивидуалдуу жана коллективдүү чечимдерди кабыл ала алган, жеке, социалдык, кесиптик багытын аныктай алган инсанды калыптардыруу менен окуучуларга билим берүүчү милдеттүү минимумдун мазмунун класс жана баскычтар боюнча аныктоо.

2. НКББПдагы орду: 40 саат.

Физика

1. Физика предметин өздөштүрүүнүн максаты: Студенттердин билимдерин, билгичтиктерин калыптандыруу жана өнүктүрүү менен аны айлана-чөйрөдөөгү, техникадагы, жашоо тиричиликтеги кездешүүчү ар кандай кубулуштарды түшүнүүгө, теориялык билимди практикада пайдалана билүүгө үйрөтүү, билим алуунун андан аркы деңгээлине жетишүүгө өбөлгө түзүү болуп саналат

2. НКББПдагы орду: 120 саат.

Химия

1. Химия предметин өздөштүрүүнүн максаты: Окуучулар жалпы химиялык теориялардын жана закон ченемдүүлүктөрдүн негизинде табият жана техногендик дүйнөдө заттарды жана алардын кайрадан пайда болушун изилдөө жана баяндоо жолдоруна ээ болушат, жашоонун ар түрдүү тармактарында химиялык технологияларды жана продуктуларды сарамжалдуу (рационалдуу) жана коопсуз пайдалануу кѳндүмдѳрүнѳ ээ болушат.

2. НКББПдагы орду: 60 саат.

Биология

1. Биология предметин өздөштүрүүнүн максаты: Экологиялык кыйроолорду азайтууга багытталган адам баласынын популяциясынын туруктуу өнүгүүсүн калыптандыруу. Адамзаттын дүйнө таанымында биологиялык ой-жүгүртүү образын түзүү, бардык чөйрөдөгү экологиялык процесстерди изилдөө методологиясын студенттерге таанытуу.

2. НКББПдагы орду: 40 саат.

Дене тарбия

1. Дене тарбия предметин өздөштүрүүнүн максаты: Коомго ылайык ден соолугу чың, ар тараптан өнүккөн аң сезими жогору, акыл-эстүү, эмгекке жана мекенди коргоого даяр жаштарды тарбиялап билим берүү.

2. НКББПдагы орду: 80 саат.

Башталгыч аскердик-медициналык даярдык

1. Башталгыч аскердик-медициналык предметин өздөштүрүүнүн максаты: Студенттерди, ар кандай кырдаалдарда алгачкы медициналык жардамдарды берүүгө, аскердик иштердин негиздерин билүүгө, жарандык коргонуу талаптарынын шарттарын өздөштүрүүгө багыттаган прикладык физикалык жана ок атуу маселелерине байланыштуу маалыматтар менен камсыздоо, аларда ык жана көндүмдөрдү калыптандыруу.

2. НКББПдагы орду: 80 саат.

Араб тили

1. Араб тили предметин өздөштүрүүнүн максаты: Араб тилинин грамматикасын үйрөтүү менен диний тексттерди туура чечмелеп талдоого көнүктүрүү.

2. НКББПдагы орду: 200 саат.

Математика

1. Математика предметин өздөштүрүүнүн максаты: Математикалык билимдин системасын, билгичтиктерди жана көндүмдөрдү калыптандыруу, алган билимдерди практикалык маселелерди чыгаруу үчүн пайдалануу билгичтигин калыптандыруу.

2. НКББПдагы орду: 200 саат.

Адам жана коом

1. Адам жана коом предметин өздөштүрүүнүн максаты: Теология колледжинин биринчи курсунун студентинин ийгиликтүү социалдык адаптациясына, социалдык, инсандык, руханий адеп-ахлактык жана экономикалык маданиятын өнүктүрүү. КРнын Конституциясында бектилген гуманисттик жана демократиялык баалуулуктарды сактоого тарбиялоо.

2. НКББПдагы орду: 80 саат.

Куран

1. Куран предметин өздөштүрүүнүн максаты: Куран китебин тажвид илиминин негизинде туура жана так окууну үйрөтүү болуп эсептелет.

2. НКББПдагы орду: 160 саат.

Кыргызстан тарыхы

1. Кыргызстан тарыхы предметин өздөштүрүүнүн максаты: Орто кесиптик билим берүүдө компетенттүүлүк мамиле менен студенттердин социалдык-инсандык сапаттарын, техникалык билимдерди жана маалыматтарды колдоно алуу жөндүмдүүлүгүнө ээ болгон интелллектуалдуу, маданияттуу жана ата мекенди сүйгөн патриот инсанды тарбиялоо.

2. НКББПдагы орду: 40 саат.

География

1. География предметин өздөштүрүүнүн максаты: Дүйнөдөгү элдердин турмуш өзгөчөлүктөрү чарбанын өнүгүшү менен жайгашуусунун мүнөздүү белгилерин айкындап көрсөтөт. Ошондой эле эл аралык мамилелердин кээ бир маселелерин козгоо менен дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы өнүгүнүн азыркы учурдагы этабын терең түшүнүүгө биздин мекенибиз – Кыргыз Республикабыздын чегинен тышкары дүйнөнү ачык айкын элестетүүгө жардам берет.

2. НКББПдагы орду: 40 саат.

Дүйнөлүк адабият

1. Дүйнөлүк адабият предметин өздөштүрүүнүн максаты: Личностту руханий жактан өнүгүүсүнө салым кошуу, заманбап коомдо өз ордун таап кете ала турган, гуманисттик дүйнө таанымга ээ, патриоттуулук сезими бар, көркөм адабиятты сыйлаган стунденттерди тарбиялоо.

2. НКББПдагы орду: 40 саат.

Астрономия

1. Астрономия предметин өздөштүрүүнүн максаты: Астрономиянын маанисин; астрономиялык кубулуштарды жана процесстерди практикалык колдонуу мүмкүнчүлүгүн; астрономиянын негизги закондорун; терминдерин жана аныктамаларын; астрономиялык чоңдуктардын өлчөө бирдиктерин; сандык жана шарттуу графикалык белгилөөлөрдү үйрөтүүү.

2. НКББПдагы орду: 20 саат.

11-класстын базасынын негизинде кабыл алынган 2-курстун студенттери үчүн

Араб тили

1. Араб тили предметин өздөштүрүүнүн максаты: Араб тилинин грамматикасын үйрөтүү менен диний тексттерди туура чечмелеп талдоого көнүктүрүү.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-3.2), 180 саат, 5 кредит.

3. Кыскача мазмуну: Араб тили предмети ислам дининде маанилүү орунга ээ болгон Куранды түшүндүрүү жана чечмелөөгө негизделет. Тилдин грамматикасы, анын ичинде сарф жана нахив илимдерин керектүү деңгээлде өздөштүрүүнү камтыйт.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «араб тили» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК1, КК5, КК7.

Дин псхиологиясы

1. Дин психологиясы предметин өздөштүрүүнүн максаты: Жалпы психология предметтин түзүлүшү жана теориялары, психологиянын тармактары, жөнүнүдө маалымат берүү, дин психологиянын темасы, максаттары методдору прициптерин үйрөтүү.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-3.5). 2 кредит, 72 саат.

3. Кыскача мазмуну: Диний мамилелердин булактарын, мотивация, диний муктаждык, түшүнүктөрдүн психологиясын анализдөөнү үйрөтүү; Дин психологиясын түзгөн негизги түшүнүктөрдү ыйман, шектенүү, ишенбөө, дуба, ибадат, жаш курактардагы дин жөнүнүдөгү мамилелердин психологиялык анализдерин ачып көрсөтүү.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «дин психологиясы» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК1, КК7.

Пайгамбардын өмүр баяны жана диндер тарыхы

1. Пайгамбардын өмүр баяны жана диндер тарыхы предметин өздөштүрүүнүн максаты: Бул дисциплинанын максаты пайгамбардын өмүр баянын исламга чейинки мезгилден баштап, анын өлүмүнө чейинки мезгил аралыгындагы негизги окуяларга басым жасап жана негизги булактарга таянуу менен окутуу. Ошондой эле баштапкы коомдук түзүлүштөгү диндерден баштап, бардык улуттук жана дүйнөлүк деңгээлдеги диндер тууралуу, алардын пайда болгон, жайылган жерлери, доктриналары, адабияттары ж.б. жөнүндө студенттерди туура маалыматтар менен куралдандыруу болуп эсептелет.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-3.6). 9 кредит, 324 саат.

3. Кыскача мазмуну: Мухаммед пайгамбар төрөлгөнгө чейин Арап жарым аралында, анын ичинде Мекке шаарында саясий, экномикалык жана социалдык түзүлүш жана өзгөчөлүктөр. Мухаммед пайгамбардын төрөлүшү, балалык чагы жана пайгамбардык жылдары. Баштапкы коомдук түзүлүштөгү диндер. Улуттук жана дүйнөлүк диндердин пайда болуу жараяны, генезиси жана теологиялык өзгөчөлүктөрү.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «пайгамбардын өмүр баяны жана диндер тарыхы» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК7, КК1, КК6.

Диний ишенимдерге киришүү

1. Диний ишенимдерге киришүү предметин өздөштүрүүнүн максаты: Кыргызстанда калыптанган диний ишеним (түшүнүгү) болгон матуридия ишеним системасын туура үйрөнүп, мындай салттуу диний түшүнүктүн, дегеле ислам дининин экстремизм жана терроризм менен эч кандай байланышынын жок экенин жакшы билүү болуп эсептелет.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-3.8). 3 кредит, 108-саат.

3. Кыскача мазмуну: Акыйданан маани-маңызы, кырк парз, ыймандын парздары, ишеним маселелеринин чыгуу себептери. Ахлу сүннөт менен ахлу бидаттын теологияык түшүнүктөрүн, ыйман амал байланышы, радикалдык багыттагы диний топтордун тарыхый жана теологиялык негиздери, диний экстремизм жана диний терроризм маани-маңызы.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «диний ишенимдерге киришүү» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК- 3; КК-1; КК-6.

Ислам этикасы жана дин философиясы

1. Ислам этикасы жана дин философиясы предметин өздөштүрүүнүн максаты: Жалпылап айтканда предметтин негизгин түзгөн ахлак терминин изилдеп диний жана рационалдык негиздерин салыштыруу. Адеп ахлак жалпылай турган болсок, мүнөз, ички дүйнө, мамиле, көнүмүш адаттар, өз эрки менен жасалган нерселер. Убакыт коом жана культураларга иешелүү болгон түрдүүчө мамилелердин изилденилүүсү анализи, салыштырмалуу ахлактын негизги белгиси туура жана өзгөрбөстүк куралдар жыйындысы.нда адеп-ахлак туура жолду чечүү үчүн бизге жол көрсөтөт. Акыйкат дин болсо, ошол туура жолду бүткүл дүйнөбүз менен кабылдашыбызга жардамчы болот.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-3.3). 252 саат, 7 кредит.

3. Кыскача мазмуну: Коомдогу туура эмес мамилелер, жүрүм-турумдар, көнмүш адаттар, жөрөлгөлөр адеп –ахлак түшүнүктүн ар тараптуу кабылдоо, жоромолдоо, ой жүгүртүүнүн далилдери. Анда эмесе өзгөрбөгөн, ар тараптуулукка жол бербеген адеп-ахлактык норма барбы? Эгерде норма болсо кайсыл жерде изилдөө керек? “Жакшылык” жана “жамандык” түшүнктөрдүн негизги белгилери кантип белгиленет? сыяктуу суроолорго жооп берүү.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «ислам этикасы жана дин философиясы» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК1, КК7, КК8.

Ханафий мазхабынын аалымдары жана учурдагы теологиялык проблемалар (ЖОЖ компоненти)

1. Ханафий мазхабынын аалымдары жана учурдагы теологиялык проблемалар предметин өздөштүрүүнүн максаты: Ханафий мазхабынын окумуштуулары жана учурдагы теологиялык маселелер предмети орто кылымдарда жашаган белгилүү ханафий аалымдарынын өмүр баяны, эмгектери жана ислам илимдерине кошкон салымдарын, коомчулуктагы пайда болгон ар түрдүү итикадий-саясий маселелерди негизги булактардын негизинде объективдүү метод менен иликтеген дисциплина болуп эсептелет. Демек, ханафий мазхабынын окумуштуулары жана учурдагы теологиялык маселелер дисциплинасы орто кылымдагы ханафий аалымдары жана учурубуздагы теологиялык маселелерди изилдейт.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы вариативдик бөлүккө кирет (ВК-3.16). 216 саат, 6 кредит.

3. Кыскача мазмуну: Ханафий мазхабынын куруучулары, алардын өмүр баяны, илимий жетишкендиктери, мусулман коомчулугундагы, өзгөчө Орто Азия мусулмандарынын диний жашоосундагы орду, учурдагы теологиялык маселелер жана анын негизги өзгөчөлүктөрүн камтыйт.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «ханафий мазхабынын аалымдар жана учурдагы теологиялык проблемалар» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК3, КК7, КК8, КК9.

Укуктук окуулардын тарыхы

1. Укуктук окуулардын тарыхы предметин өздөштүрүүнүн максаты: Ислам тарыхында пайда болгон укуктук окуулардын пайда болушун, генезисин жана алардын укуктук маселедеги көз караш, пикирлеринин өзгөчөлүктөрүн үйрөтүү болуп эсептелет.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-3.7). 108 саат, 3 кредит.

3. Кыскача мазмуну: Укуктук окуулардын негизи болгон негизги төрт мазхабдын пайда болушу, өнүгүшү жана жайылышы. Укуктук маселедеги негизги көз караштары жана укуктук мектептердин өзгөчөлүктөрү.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «укуктук окуулардын тарыхы» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК-2, КК-6, КК-9.

Хадис (изучение свяшенного сказания)

1. Хадис (изучение свяшенного сказания) предметин өздөштүрүүнүн максаты: Ислам дининде Курандан кийинки булак катары эсептелген Мухаммед пайгамбардын хадистеринин (осуяттарын) тарыхын, аны түшүнүүнүн усулун жана маани-маңызын туура, так үйрөтүү болуп эсептелет.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-3.10). 216 саат, 6 кредит.

3. Кыскача мазмуну: Хадис илиминин пайда болушу жана өнүгүшү. Хадис илиминде санад, рави жана риваят түшүнүктөрү. Хадис илиминин методологиясы: Мутаватир, сахих, хасан, зайф, мавзу. Бул илимдин башка диний илимдер менен байланышы. Алгачкы хадис аалымдары жана алардын эмгектери. Тандалган хадис жыйнактары. Имам Нававинин кырк хадис китебиндеги тексттердин маани-маңызы жана өзгөчөлүгү.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «хадис» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК2, КК1, КК6.

Ислам агымдарынын тарыхы

1. Ислам агымдарынын тарыхы предметин өздөштүрүүнүн максаты: Алгачкы доордогу жана азыркы күндөгү диний-саясий агымдардын качан, ким тарабынан, каерде пайда болгондугун, кайсыл аймактарда жайылгандыгын жана пайда болуу себептерин илимий жана методикалык негизде үйрөтүү. Ошондой эле түрдүү ислам агымдарына объективдүү илимий негизде эксперттик анализ жасоо усулдарын үйрөтүү.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ВК-3.17). 72 саат, 2 кредит.

3. Кыскача мазмуну: Ислам агымдарынын тарыхы, бул илимдин максаты, методу, негизги терминдери жана булактары. Агымдардын пайда болуу себептери, алгачкы доордогу пикир келишпестиктер жана алгачкы агымдар.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «ислам агымдар тарыхы» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК1, КК7, КК8,

6. Практикалардын программасына аннотация

өндүрүштүк жана квалификациянын алдындагы практикалардын программасына аннотация

Практиканын максаты

Практиканын бардык түрлөрүнө кесиптик компетенциялардын калыптануусу максатында алган теориялык билимдерин колдонуу аркылуу тажрыйба алуу менен алган билимин бекемдөө

Практиканын милдеттери:

- Билим берүү системасынын жана билим берүү мекемелеринин окуу-тарбиялык процесси менен тааныштыруу;

- Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүчү мекемелердин админстрациясынын, класс жетекчилердин функционалдык милдеттери менен таанышуу;

- Класс жетекчилердин тарбиялык иштеринин системасын окуп үйрөнүү жана тарбиялык сааттарды дублер катары өтүү;

- Ата-энелер менен иштөөнүн өзгөчөлүктөрүн окуп үйрөнүү;

- Коомдук уюмдарда жана массалык маалымат каражаттарында динге байланышкан маселелерде консультация берүүнүн өзгөчөлүктөрүн үйрөнүү;

- Динге байланыштуу мамлекеттик жана коомдук структураларда (дин комиссиясы, муфтият, казыят ж.б.)

- иштөөнүн жол-жобосун үйрөнүү.

Практиканын мөөнөтү:

- 2-курс 3-семестр: 2 жума

- 2-курс 4-семестр: 4 жума

Практиканы жыйынтыктоо:

Отчеттуулуктун формасы: Экзамен

Отчеттуулуктун документи: Практиканын күндөлүгү

Практика мезгилинде ала турган билим, билгичтик, ык-машыгуулар:

Кесиптик жана атайын дисциплиналар боюнча алган теориялык жана методологиялык билимдерин бышыктоо.

Тарбиялануучулар менен иштешүү.

Практиканын жыйынтыгын жана анализин жазууну үйрөнүү.

Практиканын мазмуну:

Башталгыч класс, мектеп жана мектепке чейинки мекемелер менен таанышуу. Класс, класстык журнал жана тиешелүү документтер менен таанышуу.

Практиканын мезгилинде калыптана турган копетенциялар:

Окуу практикасы: ЖК6, КК6.

Өндүрүштүк практика: ЖК6, КК4, КК6.

7. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияга карата талаптар

7.1. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация орто кесиптик адистик боюнча мамлекеттик сынакты камтыйт.

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация бүтүрүүчүнүн кесиптик деңгээлинин даярдыгын аныктоого багытталган.

Бүтүрүүчүнүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясына кирген аттестациялык сыноолор ал окуп өздөштүргөн орто кесиптик билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасына толугу менен дал келүүсү керек.

7 . 2 . Адистик боюнча мамлекеттик сынакка талаптар.

050717 Теология багыты боюнча мамлекеттик сынактын программасы жана өтүү тартиби Теология багыты боюнча ОУБ тарабынан иштелип чыккан методикалык сунуштардын жана тийиштүү болжолдуу программалардын, ББж-аИ министрлиги тарабынан бекитилген орто кесиптик билим берүү программасынын бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндөгү токтомуна (№470, 04.07.2012) таянат.

8 . Баалоо каражаттарыны фонду

1. Куранды аңдап түшүнүүнүн методдору тууралауу эмнелерди айтабыз? (ОН-1)

2. Мадина келишими экстремисттик түшүнүктөргө каршы далил болуп бере алабы? Кандайча, кыскача анализдеп бере аласыңбы? (ОН-1)

3. Ислам тынчтык жана ынтымакка канчалык деңгээлде маани берген? Конкреттүү мисалдар менен ачыктап бергиле. (ОН-1)

4. Этикалык мамиленин орундалуусунун шарттарын аныктап мазмун жана көлөмдөрүн ачыктагыла. (ОН-1)

5. Жакшы машина жана жакшы адам; көрсөтүлгөн мисалдарда «жакшы» деген түшүнүк кайсыл мисалда этикалык мааниде колдонулганын тактагыла. ( ОН-1)

6. «Эрктүүлүк»- деген түшүнүктүн этикалык мамиледеги мааниснин чечмелегиле. (ОН-1)

7. «Тандоо жөндөмдүн» психологиялык шарттарын аныктап этикалык мамиледеги ээлеген ордун жөндөгүлө. (ОН-1)

8. Кабаирдин санын чектөө туурабы жана чоң күнөө жасаган ыймандан чыгабы? Эмне үчүн? (ОН-1)

9. Аят жана хадистерди негиз алып такфиризм маселесинин туура эмес экенин кандай анализдеп, чечмелөөгө болот? (ОН-1)

10. Куранды түшүнүүдөгү субъективдүүлүктөр эмнелерге байланыштуу келип чыгат? (ОН-1)

11. Кыргыз Республикасынын диндерге карата саясаты конституцияда кандай белгиленген? (ОН-1)

12. Мамлекеттик динди түшүндүрүңүз? (ОН-1)

13. Ар бир жарандын диний ишеним эркиндигин мамлекет эмненин негизинде карайт жана коргойт? (ОН-1)

14. Мамлекеттин салттуу диндер деген түшүнүгү эмне жана кайсылар? (ОН-1)

15. КРнын Дин иштери боюнча комиссия кандай уюм жана кайсыл багытта иш алып барышат? (ОН-1)

16. КМДБ качан, кантип эмненин негизинде уюшулган? (ОН-1)

17. Жалган айтуу кандай мамиле болуп эсептелет. (ОН-1)

18. Жаман мамиленин диний жана этикалык аныктамаларындагы жалпы окшоштук белгилерин чечмелегиле. (ОН-1)

19. Максаттар жана каржаттардын өз ара байланышына жана айырмачылыктарына токтолгула. (ОН-1)

20. Дин менен этиканын байланышы жөнүндө ой жүгүрткүлө жана айырмачылыктарына көңүл бургула. (ОН-1)

21. Дин психология предметинин жалпы психология предмети менен окшош жана айрмачылыктарына токтогула. (ОН-1)

22. Жаш курак жана дин темасына токтолуп феномендерин айырмалагыла. (ОН-1)

23. Динге кирүү жана динден чыгуунун психологиялык себептерин аныктагыла. (ОН-1)

24. Исламга чейинки доордо арап уруулары тарабынан тутунулган бутпарастык ишеними кандай болгон? (ОН-1)

25. Пайгамбар болгонго чейин Аз. Мухаммеддин адилеттүүлүгүнө жана калыстыгына мисал берип, анализ жүргүзүңүз? (ОН-1)

26. Дин психология предметинде колдонулган теориялар эмнелер? (ОН-1)

27. Аз. Мухаммеддин коңшу мамлекет башчылары менен болгон байланыштары кандай болгон? Алар кайсыл диндин өкүлдөрү болгон? (ОН-1)

28. Зороастризмдеги кудай түшүнүгү кандай болгон? Зороастризм өкүлдөрү кайда жашашат? (ОН-1)

29. Буддизмдеги хинаяна жана махаяна агымын салыштырыңыз? (ОН-1)

30. Куран тексттеринин бүгүнкү күнгө чейин сакталуусуна таасирин тийгизген факторлор тууралуу айтыңыз! (ОН-1)

31. Диний мотиватциялардын психологиялык анализин жүргүзгүлө. (ОН-1)

32. Динди туура түшүнүүдө хадистердин маанилүүгү эмнеде? (ОН-1)

33. Таждид, ыслах, модернизм, реформа терминдеринин түшүндүрмөсүн жана реформист кыймылдардын пайда болуусуна таасирин тийгизген факторлорду айтып бергиле. (ОН-1)

34. Кыргызстанда жадидизм кыймылынын иш-аракеттери жөнүндө эмне билесиңер? (ОН-1)

35. Дин индивиддер үчүн каалообу же муктаждыкпы? Психологиялык анализин жүргүзгүлө. (ОН-1)

36. КРнын дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы жөнүндө түшүндүрүп бериңиз жана канча багыттан тургандыгын айтып бериниз? (ОН-1)

37. Мавзу хадистердин пайда болуу себептерин жана коомдогу зыяндарын анализдегиле. (ОН-1)

38. Курандын илимий философиялык тил колдонуусуна анализ жүрүгүзүңүз! (ОН-1)

39. Дин түшүнүгүнүн калыптануусунда хадистердин орду кандай? (ОН-1)

40. Алгачкы жолу Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар тууралуу мыйзам качан кабыл алынган? (ОН-1)

41. Учурдагы Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар тууралуу мыйзам качан кабыл алынган? (ОН-1)

42. Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар тууралуу эски жана учурдагы мыйзамдардын негизги өзгөчөлүк жана айырмачылыктарын белгилеңиз? (ОН-1)

43. Хадис усулунда равийлердин сыпаттарын айтып бергиле. Аларды хадис риваят кылууда жетишээрлик деп ойлойсуңарбы? Эмне үчүн? (ОН-2)

44. Сахих хадистерди аныктоонун белгиленген усулдары талапка жооп береби? Эмне үчүн? (ОН-2)

45. Диний чөйрөдөгү көйгөйлүү маселелерди чечүүдө хадистердин ролун ачыктагыла. (ОН-1, ОН-2)

46. Заиф жана хасан хадистин айырмасы кандай? (ОН-2)

47. Мушкилул-хадис деген эмне? Хадистерди туура түшүнүүдө мушкилул-хадистин ролу кандай? (ОН-2)

48. Классикалык хадис жыйнактарынын классификациясын айтып бергиле. (ОН-2)

49. Абу Ханифанын жашаган мезгили кандай саясий учурларга туура келе тургандыгын тарыхый негизде ачыктап бериңиз. (ОН-2)

50. Абу Ханифанын өлүмү боюнча кандай версиялар айтылган? Тарыхый негизде ачыктап бериниз. (ОН-2)

51. Сенин оюң боюнча, радикалдык багыттагы диний топтордун теологиялык негизи кайсыл агымга, же агымдарга алып барышы мүмкүн? Эмне үчүн? (ОН-2)

52. Амалды ыймандын бир бөлүгү катары кароо такфир маселесине алып барабы? Эмне үчүн? (ОН-2)

53. Хавариждин теологиялык түшүнүктөрүнөн кандай теологиялык маселелер чыгышы мүмкүн? (ОН-2)

54. Мужассима жана мушаббиханын теологиялык түшүнүктөрүнөн кандай теологиялык маселелер чыгышы мүмкүн? (ОН-2)

55. 126 диний аалымдын ИЛИМге (ИГИЛ) жазган ачык катына кошуласыңбы? Эмне үчүн? (ОН-2)

56. Ханафий мазхабы Фергана өрөөнүндө кайсы кылымдарда жайылгандыгын тарыхый негизде ачыктап бериңиз. (ОН-2)

57. Имам Сарахсий ким болгон? Эң белгилүү кандай эмгеги бар жана ханафий аалымдарынын арасындагы орду боюнча айтып бериңиз. (ОН-2)

58. Коомдогу теологиялык көйгөйлөрдүн пайда болуусуна дин түшүнүктөрүнүн кандай таасири бар? (ОН-2)

59. Ислам агымдары тарыхынын классикалык булактарынын негизги өзгөлүктөрүн айтып бергиле. (ОН-2)

60. Кадыхан ал-Өзгендий ким болгон? Эң белгилүү кандай эмгеги бар жана ханафий аалымдарынын арасындагы орду боюнча айтып бериңиз. (ОН-2)

61. Хадис тексттерин туура түшүнүүдө хадис усулунун ордун айтып бергиле. (ОН-2)

62. Иудаизмдеги кудай ишеними кандай болгон? Салыштырыңыз. (ОН-2)

63. Курайштын исламга каршы чыгуу себептери эмнелер болгон? Азыркы күнгө салыштырыңыз? (ОН-2)

64. Синтоизмдеги негизги кудайлар кандай аталган? Кандай милдеттерди аткарышкан. (ОН-2)

65. Аз. Мухаммеддин (с.а.в.) пайгамбар катары социалдык-практикалык ишмердүүлүгүнө мисал келтириңиз? (ОН-3)

66. Меккенин каратылышы кандай тартипте ишке ашкан? Аз. Мухаммеддин меккеликтерге карата мамилеси кандай болгон? (ОН-3)

67. Аз. пайгамбар доорундагы жалганчы пайгамбарлар кимдер болгон? Максаттары кандай эле? (ОН-3)

68. Индуизмдеги каста системасы кандай болгон? Касталардын милдеттерин түшүндүр? (ОН-3)

69. Тотемизм жана фетишизм деген эмне? Мисалдар менен түшүндүрүңүз? (ОН-3)

70. Сабийликтеги ибадаттар кандай болгон? Салыштырыңыз. (ОН-3)

71. Абу Ханифага «Имамы Азам» деген ысым эмне үчүн берилгендигин ачыктап бериңиз? (ОН-4)

72. Методологиялык жактан караганда, ыймандын парздарын белгилөөдө хадистердин орду кандай болушу керек? (ОН-4)

73. Куранда эмне үчүн антроморфист тил колдонулган? (ОН-5)

74. Куранды чечмелеп түшүнүүдө риваят тафсирлеринин өзгөчөлүктөрү эмнелер? (ОН-5)

75. Курандагы Аллах-Аалам байланышы тууралуу аяттар мисалында түшүндүрүп бериңиз! (ОН-5)

76. Ахмадийлик агымынын синкретизмге негизделишинин негизги себептерин анализдегиле. (ОН-6)

77. Абу Ханифанын азыркы күнгө чейин жеткен эмгектерин атап, алардын кайсы багытта жазылгандыгын ачыктап бериңиз. (ОН-6)

78. Абу Ханифаны эмне үчүн каршылаштары «Муржии» деп күнөөлөшкөндүгүн объективдүүлүк принцибинин негизинде ачыктап бериңиз. (ОН-6)

79. Абу Ханифаны эмне үчүн каршылаштары «Хадисте жетим эле» деп күнөөлөшкөндүгүн объективдүүлүк принцибинин негизинде ачыктап бериңиз. (ОН-6)

80. Абу Ханифанын ыйман-амал боюнча көз карашын ачыктап бериңиз. (ОН-6)

81. Баалуулуктарды алып келген себептер жөнүнүдө ой жүргүзүп далилдерине аныктама бергиле жана карама-каршы пикирлерге токтолгула. (ОН-6)

82. Хедонизм этикалык далилдердеги себеп жана натыйжаларындагы ар түрдүүлүктүн себептерине анализ жүргүзгүлө. (ОН-6)

83. Диний мамиленин булактарына токтолуп, мазмун жана көлөмдөрүн ачып бергиле. (ОН-6)

84. Диний тажрыйба деп эмнени айтабыз? Мисалдардын негизинде чечмелегиле. (ОН-6)

85. Ыйман, шектенүү жана ишенбөө түшүнүктөргө психологиялык анализ жүргүзүп, жалпы белгилерин аныктагыла. (ОН-6)

86. Дуба кылуу жана ибадат жасоонун психологиялык факторлорун чечмелегиле. (ОН-6)

87. Классикалык ислам агымдарынын пайда болуусундагы негизги факторлорду анализдеп, айтып бергиле. (ОН-6)

88. Дин, мазхап жана фирка терминдерин чечмелеп бергиле. (ОН-6)

89. Заманбап диний-саясий агымдардын орток өзгөчөлүктөрүн айтып бергиле. (ОН-6)

90. Радикал агымдардын жайылуусун социалдык, экономикалык жана психологиялык жактан анализдегиле. (ОН-6)

91. Курандын кайрылуусундагы адабий өзгөчөлүктөр тууралуу эмнелерди айтууга болот? (ОН-6)

92. Курандын башка ысымдары мисалында аны кандай таанууга болот? (ОН-6)

93. Курандын негизги темалары катары инсан-инсан байланышы тууралуу эмнелерди айтуу мүмкүн? (ОН-6)


9. НКББПны иштеп чыккандар, эксперттер:

Аты-жөнү

Кызмат орду

Колу

1.

Мырзаибраимов С.

Факультеттин деканы

2.

Калбердиев А.

Дин таануу жана гуманитардык предметтер кафедрасынын доценти

3.

Козукулов Т.

Дин таануу жана гуманитардык предметтер кафедрасынын доценти

Эксперт: Мурзабеков Ы.К. – КРнын президентинин алдындагы Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк бөлүмүнүн башчысы, полковник.