PhD. доцент Яшар Дашкыран

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

1. Adı Soyadı : Yaşar Daşkıran

2. Doğum Tarihi : Doç. Dr.

3. e-mail : ydaskiran@hotmail.com

4. Öğrenim Durumu :

Derece

Üniversite

Alanı

Yılı

Lisans

Ankara Üniversitesi

İlahiyat

2001

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi

Arap Dili ve Belagati

2004

Doktora

Ankara Üniversitesi

Arap Dili ve Belagati

20105. Akademik Unvanlar

Unvan

Unvanın Alındığı Tarih

Bölüm

Üniversite

Dr.

2010

Arap Dili ve Belagati

Ankara Ün.

Yardımcı Doçent

2011

Arap Dili ve Belagati

Ankara Ün.

Doçent

2018

Arap Dili ve Belagati

Ankara Ün.

6. Hakemli Dergiler:

a) Arap Dilinde Bağdaşıklık, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Mayıs-Ağustos/ Cilt 18 Sayı 2/2018, (ss.399-419)

b) Arapça Dil Yapısı Açısından Üretici Dönüşümsel Dilbilgisi, Ekev Dergisi, Yıl: 22, sayı: 74 (2018), ss. (361-376).

c) Kahire Dil Kurumunun Terim Türetmeye Katkıları (Arapça), Ekev Dergisi, Yıl:16, sayı:53 (2012). (ss.321-325)

d) İlahiyat Fakülteleri Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dallarında Yapılan Lisans Üstü Tezlerle İlgili Bir Değerlendirme, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2011, Cilt 35,( ss.46-60)

e) Kur’an-ı Kerim’in Arap Dilindeki Yeri (Arapça), Ekev Dergisi, Yıl: 16, sayı: 51 (2012), ss. (207-227).

f) Arap Dilinde Terim Sorunu, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Ocak-Nisan/ Cilt 14 Sayı/2014, (ss.191-214)

2015;26 (1):1-9

g) Temmam Hassan’ın Dil Anlayışı: Karineler Teorisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:56 / Sayı:2 / Yıl:2015, (ss.149-163)

h) Şia ve Modernizm, İslâmiyat Dergisi, 7 (2004), Sayı 4, ss (.151-157)

i) Modern Dönemde Ta‘rib Hareketi, Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz 2012 (6), ss. (278-284).

DAŞKIRAN YAŞAR, ACAR ÖMER (2016). Arap Dilinde Zaman. Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, 2, 273-286. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2978009)

7. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

a) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Siyasî Hitap Belagati, Başarısız Darbe Girişimi. 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye (Mayıs 2017) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum (Yayın No: 3711120).

b) Arapça Türkçe Karşılıklı Çevirilerde Eşdizim Yapılarının Önemi. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Mayıs 2017) (Özet Bildiri/ Sözlü Sunum) (Yayın No: 3711037).

c) Ahmet Şevki’nin Şiirlerinde Osmanlı. Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Osmanlı Mirası (2016), 343-352. (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum) (Yayın No: 3300310).

d) Arap Dilinde Zaman. Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu (2015), 273-287 (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum).

8. Ulusal ve Uluslararası Yayınevlerinde Yayınlanan Kitaplar:

a) Arapçada Terim Türetme Yolları, Yayınevi, 2012.

b) Anlama Sürecinde Arapça’nın Yapısal İşlevleri, Yayınevi, 2016.

c) Ebû Nuvas’ın Şiirlerinde Hiciv ve Sosyal Eleştiri, Yayınevi, 2017.