PhD. ст.преп. Али Жусубалиев

Резюме жана эмгектердин тизмеси

Резюме

Аты-жөнү: Жусубалиев Али Бурканович

Туулган жылы : 01.01.1977

Туулган жери : Ноокат району Ак-Булак айылы

ОшМУга кызматке кирген мөөнөтү: 01.10.2007.

Илимий даражасы жана наамы: «Дин таануу» адистиги боюнча философия доктору (PhD)

Электрондук адреси: alijusubaliev@gmail.com

Алган билими : Жогорку

Программа

Факультет/бөлүм

Университет

Мөөнөтү

Адис

Теология

Ош мамлекеттик университети

1994-1999

Магистратура

Социалдык илимдер институту, Негизги ислам илимдери бөлүмү (ислам теологиясы/калам)

Анкара университети

1999-2001

Докторантура (PhD)

Социалдык илимдер институту, Негизги ислам илимдери бөлүмү (ислам теологиясы/калам)

Анкара университети

2001-2007

Аткарган кызматы :

Милдети

Мекемеси

Мөөнөтү

Окутуучу

Ош мамлекеттик университетинин теология факультети

2007-

Илимий иштер боюнча жооптуу

Ош мамлекеттик университетинин теология факультети

2008-2009

Тарбиялык иштер боюнча жооптуу

Ош мамлекеттик университетинин теология факультети

2009-2010

Факультеттин профбюро төрагасы

Ош мамлекеттик университетинин теология факультети

2010

Катышкан эл аралык программалары :

1. Мевляна алмашуу программасы, Кастамону университети, 2015-2016-окуу жылы.

Эмгектери:

Монографиялары, китептери:

1. Кыргыздардын мусулмандашуу тарыхы. 1-басылышы. - Бишкек, 2016.

2. Ислам (Ыйман, ибадат жана ахлак). – Ош, 2013. (авторлор)

3. Хутбалар (Дин кызматкерлери үчүн колдонмо) Бишкек, 2016. (авторлош, китептин редакторлугу милдети.)

Кыргызчага которган эмгектери :

5. Түркия Дин Иштери Башкармалыгынын чыгармаларынан «Хадистердин негизинде ислам» (Hadislerle İslam) аттуу эмгегинин 3-тому кыргызчага которулуп, 4 жана 7-томдору редакцияланды.

6. А. Х. Аксекинин «Ислам дини» аттуу эмгегинде котормо группасында болуп, китептин редакторлугун аткарды.

7. Түркия Дин Иштери Башкармалыгынан жарыкка чыккан «Пайгамбарымды таанып билем» кыргызчага которулуп басмадан чыкты. 2007.

8. Ажы Мехмет Кемалпилавоглунун «Балдар үчүн пайгамбарлар тарыхы» китеби кыргызчага которулуп басмадан чыкты 2007.

Журналдарда жарыяланган макалалары :

1. Орто кылымдарда азыркы кыргызстан аймагында жана кыргыздарда билим берүү маселеси. // Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин илимий журналы.– Ош, 2004.

2. Кыргыз маданиятында Азирети Мухаммед сүйүүсү. // V- международная научная конференция, Вестник Ошского государственного университета специальный выпуск, Ош-2008.

3. Kırgızlarda islami eğitim üzerine tarihi bir bakış. // Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналы, 14-15- саны, Ош 2011.

4. Кыргыз макалдарында ишенимге байланыштуу мотивдер. //Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин илимий журналы, 18-19-саны, Ош 2013.

5. Мусулман авторлорунун чыгармаларында Ош шаарынын чагылдырылышы (IX-XVI кылымдардын аралыгы).// Ош мамлекеттик университетинин жарчысы, Ош 2014.

6. Тарыхта кыргыздарда диний билим берүү системасы. // И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы, Бишкек 2014.

7. Бул китепче шаарлардын жакшысы-Ош шаарынын өзгөчөлүгү жөнүндө (Бу рисалеи хайрул-булдан Ош шехринин сыфаты).// ОшМУ теология факультетинин илимий журналы, 20-21 саны, Ош 2015.

Эл аралык симпозиумдарда сунган докладдары:

1. İslam tarihi kaynağı olarak kırgız şecereleri (Ислам тарыхы булагы катары кыргыз санжыралары). // Uluslararası Türk dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Ыспарта-Түркия, май-июнь 2007.

2. Кыргыздардын ислам динин кабыл алуусунда Ясавиликтин ролу// Материалы международной конференции исламская цивилизация в Центральной Азии, Астана-Казакстан, сентябрь 2007 (Стамбул 2010 басылды.)

3. Чыңгыз хан доорундагы кыргыз уруулары жана алардын кыргыз элинин калыптануусундагы ролу// VI Түрк дүйнөсүнүн Эл аралык илимий-практикалык конференциясы, Жалалабат, 2008.

4. Кыргыздардын исламды кабыл алуусунда ясавилик жана накшибандиликтин ролу// VIII Түрк дүйнөсүнүн Эл аралык илимий-практикалык конференциясы, Жалалабат, июнь 2010.

5. Жаштарга диний тарбиянын берилиши: үй бүлөдө, коомдо, мектепте// I Республикалык симпозиум, Бишкек 2013.

6. Kaybolmaya Başlayan Yesevi İzbasarları-Laçiler// Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü” Dilleri ve Kültürleri Yok olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 23-26 Mayıs 2012. Ankara/ Türkiye. (Ankara 2013 yayınlandı)

7. Ali Şir Nevâî’nin “Mahbubu’l-Kulub” adlı eserindeki topluma yön veren Ahlaki Meziyetler//“Doğumunun 570 yıl dönümü nedeniyle Ali Şir Nevâî” Uluslararası Avrasya’ya Yön Veren Şahsiyetler-I Sempozyumu, 24-25-Şubat 2012 Fatih Üniversitesi, İstanbul.

8. Kırgızlar’ın İslamiyeti Kabulünde Tasavvuf ve Tarikatlerin Rolü// Кыргыз-Түрк “Манас” университети “Орто Азияда Ислам Маданияты II” эл аралык симпозиуму. – Бишкек: 12-15-октябрь 2012.

Өлкө аймагындагы конференцияларда сунган докладдары:

1. Дүйнөлүк диндерде толеранттуулукка карата көз караштар. //Кыргызстандын түштүгүндө этностор аралык мамилелер: Азыркы абал жана перспективасы аймактык илимий-практикалык конференцияы. – Ош, 2013.