PhD. доцент Абдулмежит Исламоглу

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Özgeçmiş

1. Adı Soyadı: Abdülmecit İSLAMOĞLU

2. Unvanı: Doç. Dr.

3. E-mail: islamoglua@gmail.com

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Ankara Üniversitesi

2000

Yüksek Lisans

İslam Tarihi ve Sanatları

Ankara Üniversitesi

2003

Doktora

İslam Tarihi ve Sanatları

Ankara Üniversitesi

2007

5. Akademik Unvanlar:

Unvan

Unvanın Alındığı Tarih

Bölüm

Üniversite

Dr.

2007

İslam Tarihi ve Sanatları

Ankara Ün.

Yardımcı Doçent

2011

İslam Tarihi ve Sanatları

Ankara Ün.

Doçent

2014

İslam Tarihi ve Sanatları

Ankara Ün.

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

a) Şeyma YEŞİL, Çerkeşîzâde Mehmet Tevfîk Efendi ve Kasâid-i Tevfîk’i, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013.

b) Humeyra MERMER, Ahmet Müsellem Efendi Dîvânı’nda Dinî-Tasavvufî Muhteva, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014.

c) Dilek YILMAZ, Hâkânî Mehmet Bey Dîvânı’nda Din ve Tasavvuf, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2015.

d) Selçuk ÖZTÜRK, Hasîb’in Dürretü’l-Esmâ Adlı Mesnevîsi (İnceleme-Metin), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2016.

e) Ömer Suat İNAN, Hoca-zâde Ahmed Kâmil Efendi ve Dîvân’ı (İnceleme-Metin), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2016.

6.2. Doktora Tezleri

a) Esma POLAT, XVII. Yüzyıl Dîvânlarında Nasihat, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2018.

7. Hakemli Dergiler:

a) Arşiv Belgeleri Işığında Balıkesirli Şeyh Lütfullah Câmii ve Zâviyesi (M. Akkuş ile), Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 22/2 (Aralık 2018), s. 885-908. (Doi: http//doi.org/10.18505/cuid.449314).

b) Nehrî Ahmed Dîvânçesi’nin Şekil ve Muhteva Özellikleri, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 22/1 (Haziran 2018), s. 435-466. (Doi: https://doi.org/10.18505/cuid.408176)

c) Suyolcu-zâde Nehrî Ahmed’in Türkçe Şiirleri, Turkish Studies-Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, Volume 12/27, Fall 2017, p. 195-253. (Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12688)

d) Mustafa Azbî’nin Niyâzî-i Mısrî’nin “İçre” Redifli Gazeline Şerhi, Turkish Studies-Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar (Prof. Dr. Mehmet Akkuş Armağanı) , Volume 11/17, Fall 2016, p. 35-68. (Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11260)

e) Visâlî Ali Çelebi ve Mevlid’i, Turkish Studies (Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Armağanı), Volume 8/1, Winter 2013, p. 1619-1739. ( Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4577 )

f) Mudurnulu Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk Adlı Eserindeki Dil ve İfâde Özellikleri, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sayı: 24, 2009/2, s. 39-73.

g) Ali Emîrî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası’nda Yer Alan İki Na‘tı, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 12, sayı: 3, 2012, s. 87-117.

h) Sultan Memdûh’un Mahzenü’l-Esrâr’ından Hareketle Şiirleri ve Şairliği Üzerine Değerlendirmeler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 32, 2012, s. 129-165.

i) Halil Efendi’nin Lübbü’n-Nesâyıh Adlı Eserinin Şekil ve Muhteva Özellikleri, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XIV, sayı: 26, (2012/2), s. 119-148.

j) Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nde Bulunan El Yazması Bir Eser: Atalarsözü Külliyâtı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51: 1 (2010), s. 273-293. (DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001024)

k) Mısır Üniversitelerinde Türkoloji Çalışmaları, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, c. 9, sayı: 18, s. 143-171.

8. Sempozyum Bildirileri:

a) Ali b. Osman el-Ûşî’nin Emâlî Kasîdesi’ne Mustafa Na‘tî’nin Yazdığı Tahmîs, (Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu, 8-13 Mayıs 2018, Oş-Kırgızistan), (Türkiye Diyanet Vakfı, Oş Devlet Üniversitesi, TİKA işbirliği ile), Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu Bildirileri, Türkiye Diyanet Vakfı-Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Bişkek, 2018, s. 255-272.

b) Âdile Sultan Dîvânı’nda Yer Alan Tevhîdler ve Münâcâtlar Üzerine Bir İnceleme, (VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, Ankara), VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitabı , İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği Yayınları, Ankara, 2018, s. 68-69.

c) Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası’nda Yer Alan Na‘tlar Üzerine Değerlendirmeler, (VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, Ankara), VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitabı , İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği Yayınları, Ankara, 2018, s. 94.

d) Trabzonlu Emin Hilmi Efendi’nin Münşeât’ından Trabzon-Samsun Halkının Hz. Peygamber Sevgisine Dair Bir Kesit, (I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dinî Hayat Sempozyumu, 8-10 Ekim 2015, Trabzon), I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dinî Hayat Sempozyumu-Tebliğler Kitabı , Değişim Yayınları, İstanbul, 2016, s. 833-839.

e) Mudurnulu Mutasavvıf Şair Dâvûd-ı Halvetî ve Bazı Tasavvufî Görüşleri, (Türk Tarihinde İz Bırakan Bolulular Çalıştayı, 21-22 Ağustos 2015, Bolu), Türk Tarihinde İz Bırakan Bolulular Çalıştayı Bildirileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları, Bolu, 2016, s. 9-23.

f) Melâmiyye’nin Temel İlkeleri İçin Referans Gösterilen Âyet ve Hadisler, (Uluslararası Melâmîlik ve Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2015, Antalya), Uluslararası Melâmîlik ve Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî Sempozyumu Bildirileri , Tika Kültür Yayınları, Ankara, 2016, s. 43-53.

g) Tillo’nun Manevî Mimarlarından Hamza el-Kebîr ve İbrahim el-Mücâhid, Tillo Bilim Sempozyumu, 22 Eylül 2014, Siirt.

h) Ahmed-i Sûzî’nin Aşk Anlayışı, (Sivaslı Sûfî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi Sempozyumu, 26 Mayıs 2012, Sivas), Sivaslı Sûfî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi, Buruciye Yayınları, Sivas, 2012, s. 221-249.

i) Muhammed b. Tâvît et-Tancî’nin Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’ne İntikal Eden Metrûkesi, (Uluslararası Prof. Muhammed b. Tâvît et-Tancî Sempozyumu, 13-14 Ekim 2011, Ankara), Uluslararası Prof. Muhammed b. Tavît et-Tancî Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2015, s. 167-214.

j) Gülzâr-ı Manevî’de Hz. Peygamber, (Ulusal İbrahim Tennûrî/Kayserî Sempozyumu, 3 Haziran 2011, Kayseri), İbrahim Tennûrî Sempozyumu Bildiri Kitabı, Melikgazi Belediyesi Yayınları, Kayseri, 2011, s. 248-272.

k) Osman Hulûsî Efendi Dîvânı’nda Seher Vakti, (Somuncu Baba ve Hulûsî Efendi Sempozyumu, 18 Haziran 2010, Darende), Somuncu Baba ve Hulûsî Efendi Sempozyum Bildirileri, Nasihat Yayınları, Ankara, 2011, s. 195-215.

l) Hacı Nûreddîn Efendi ve Hüseyn’in Makteli Adlı Eseri, (Uluslararası Kerbela Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Sivas), Çeşitli Yönleriyle Kerbela (I-III), Asitan Yayıncılık, Sivas, 2010, c. II, s. 17-42.

m) Gül Kültürü ve Cevat Rüştü, (I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta), Gül Kitabı: Gül Kültürü Üzerine İncelemeler, Isparta Belediyesi Kültür ve Eğitim Müdürlüğü Yayınları, Isparta, 2005, s. 259-270.

9. Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

a) Vâhib Ümmî Halvetî’nin Dinî ve Tasavvufî Dünyası, H Yayınları, İstanbul 2018.

b) Üsküdarlı Mehmed Nasûhî Halvetî-Seyr ü Sülûk Mektupları, (M. Tatcı ile birlikte), H Yayınları, İstanbul 2017.

c) Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd’i (İnceleme-Tenkitli Metin), Bolu Araştırmaları Merkezi Yayınları, Bolu 2013.

d) Gülşen-i Tevhîd’den Hikâyeler-Dâvûd-ı Halvetî, Bolu Araştırmaları Merkezi Yayınları, Bolu 2013.

e) Osmanlı Türkçesi, (A.Yılmaz, M. Akkuş, Z. Güngör ile birlikte), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara 2011.

f) Hüseyin Fahreddin el-Mevlevî-Müntehabât-ı Fahrî, (M. Akkuş, A. Adak ile birlikte), Mevlânâ Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, Ankara 2010.

10. Diğer yayınlar:

a) Yâr-ı Sâdık, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ağustos 2012, sayı: 142, s. 10-12.

b) Dost Bahçesinin Bülbülü Olmak, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Nisan 2012, sayı: 138, s. 10-13.

c) Dost Sırrına Mihmân Olmak, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Şubat 2012, sayı: 136, s. 12-14.

d) Dem Bu Demdir, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Aralık 2011, sayı: 134, s. 10-12.

e) Leyla Kimin Mecnunudur?, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ekim 2011, sayı: 132, s. 10-13.

f) Candan Geçilir Yardan Geçilmez, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Temmuz 2011, sayı: 129, s. 10-12.

g) Fenâdan Bekâya, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mayıs 2011, sayı: 127, s. 12-14.

h) Hâlimiz Nicedir?, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mart 2011, sayı: 125, s. 10-12.

i) Bir Özge Cân Olmak, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ocak 2011, sayı: 123, s. 10-11.

j) Gönülde Gayrı Sevdâyı Gülüm N’idem, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Kasım 2010, sayı: 121, s. 18-20.

k) Aşktır Her Ne Ki Var Âlemde, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Eylül 2010, sayı: 119, s. 14-17.

l) Ömür, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Temmuz 2010, sayı: 117, s. 10-13.

m) Paslı Gönüllerin Dermânı Âh, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mayıs 2010, sayı: 115, s. 10-13.

n) Şehirler ve Manevî Mimarları: Ankara ve Hacı Bayram-ı Velî, İlbank, Mart-Nisan 2010, sayı: 2, s. 44-46.

o) Derd-i Hak İle Yan Ey Gönül, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mart 2010, sayı: 113, s. 12-15.

p) Şâirlerin Dilinden Şehirler: Şehrengizler, İlbank, Ocak-Şubat 2010, sayı: 1, s. 62-64.

q) Sevgiliye Arz-ı Hâl, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ocak 2010, sayı: 111, s. 10-12.

r) Kable’l-İslâm Arabların Tedeyyünü, Şemseddin Günaltay, İslâmiyât VII (2004), sayı: 1, s. 187-192.

s) Mevzû’âtu’l-Ulûm’da İlimler Tasnifi, Taşköprülü-zâde İsâmeddîn Ahmed Efendi, Tercüme: Kemâleddîn Mehmed Efendi, İslâmiyât VI (2003), sayı: 4, s. 209-216.

t) Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvâzene, İsmail Gaspıralı, İslâmiyât VI (2003), sayı: 2, s. 151-160.

11. Projeler:

a) Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi yazma eserler katalog çalışmasında proje yürütücüsü, Ankara, 2005 (Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet Akkuş, Prof. Dr. Nesimi Yazıcı).

b) “Türkiye’de Dinî Araştırmalar ve İlahiyat Fakültesi” isimli projede proje yürütücüsü, Ankara, 2003-2006 (Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet Özdemir).

c) Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan “Yurtdışındaki Tarihî Türk Eserlerinin Tespiti Projesi” kapsamında Yemen’deki Türk eserlerinin envanterinin çıkarılması için oluşturulan bilimsel heyet içerisinde yer almış ve 4-14 Şubat 2008 tarihleri arasında Yemen’de çalışmalarda bulunmuştur.

12. İdari Görevler:

a) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu (Doçent) Üyeliği (22.05.2015-21.05.2018)

b) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu (Doçent) Üyeliği (18.07.2016-23.09.2018)

c) Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2018-...)