• Отчет о проделанной работе

Отчет о проделанной работе

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН 2018-2019-ОКУУ ЖЫЛЫНЫН

ЖЫЙЫНТЫГЫ БОЮНЧА

ОТЧЕТУ

1) Факультеттердеги билим берүү программалары (ОП) жана 1, 2, 3 деңгээлде (бакалавр, магистр жана PhD) даярдалуучу адистиктер жөнүндө маалымат

1-таблица

Адистиктердин деңгээли

ББП (ОП) саны

Кошумча ББП (ДОП)

Чет тилинде окутулуучу ББП (ОП)

Эл аралык аккреди-тациядан өткөн ББП (ОП)

1

Бакалавр

1

-

1

2

Магистр

1

-

1

3.

Колледж

1

-

1

Факультет боюнча

3

-

3

2) Факультеттин профессордук-окутуучулук курамы, окуу көмөкчү персоналдары боюнча сандык маалыматтарга жана сапаттык көрсөткүчтөргө анализ

а) Профессордук-окутуучулук курам боюнча сандык, сапаттык көрсөткүчтөр

2-таблица

К афедра

Б аары

Совм. саны, %

Илим. даражалуу,

% м-н

Наам,

сыйлык ээлери

Билимин өркүн-н окут. %

Окут-н студ-ге катышы

(100 ст.)

Эскертүү

1

Дин таануу жана гум.предметтер

15

1

67

-

67

10 студ. – 1 окутуучу

Факультет

боюнча

15

1

67

-

67

10 студ. – 1 окутуучу

б) Факультеттин профессордук-окутуучулук курамынын жаш курагына анализ

3-таблица

Көрсөткүч (жалпы курамдын ичинен)

30 жашка чейин

30-45 жаш

45-60

60 жаштан жогору

Орточо жаш

Эскертүү

1

Саны

14

1

-

40

2

% боюнча

93

7

-

в) Профессордук-окутуучулук курамдын илимий, инновациялык көрсөткүчтөрү жана социалдык камсыздалышы

4-таблица

Кафедра

ППС саны

Илим. эмгек. саны (РИНЦ б-ча)

Жыл ичинде жакталган дисс.

Долбоор ж.б. тартылган инвест-я көлөмү

Долбоор, өндүрүш ж.б. м-н иштеген окут. %

Окут-н орточо айлык маянасы

Эскертүү

1

Дин таануу жана гум.предметтер

15

4

-

-

100%

22325 сом

Факультет

боюнча

15

4

-

-

100%

22325 сом

3) Факультетте окуу пландарынын, окуу жүктөмдөрүнүн аткарылышы

Окуу жүктөмдөрүнүн аткарылышы (бюджет, контракт, сырттан окуу)

Колледж

Окутуучунун аты жөнү

Аткарылган окуу жүктөмдөрү

Лекция

Практика/семинар

СӨАИ

Консульта-ция

Текшерүү иши

Практика-ны жетектөө

Дипломдук иш

МАК

Декан/ кафедра башчы

План боюнча

Факт боюнча

Эскертүү

1.

Ажимаматов З.К.

54

170

1

8

30

263

263

2.

Арипов Н.Т.

134/152

1/1

6/6

300

300

3.

Гюмюш И.

78

2

80

80

4.

Жумабаев М.А.

76

4

80

80

5.

Жусубалиев А.Б.

45/36

161/36

1/1

8/4

15

307

307

6.

Зууридинов Ө.А.

116

4

120

120

7.

Кадыров М.А.

18

286/96

1/1

12/6

22,8/7,5

391,3

450,3

8.

Калбердиев А.Р.

27

143

1

8

15/15

209

209

9.

Козукулов Т.А.

232

8

240

240

10.

Масиралиев Ш.П.

45/36

277/36

2/1

16/4

15/15

447

447

11.

Мирабдуллаева М.Н.

76

4

80

80

12.

Мырзаибраимов С.А.

27

27

1

4

15

15

74

13.

Худайбергенова Н.С.

38

2

40

40

14.

Эралиева Т.Т.

152

8

160

160

15.

Севдим И.

54

1

4

59

59

16.

Вакансия

6

6

6

17.

Жалпы

288

2340

13

118

150,3

6

2797,3

2915,3

Магистратура

Окутуучунун аты жөнү

Аткарылган окуу жүктөмдөрү

Лекция

Практика/семинар

СӨАИ

Консульта-ция

Текшерүү иши

Практика-ны жетектөө

Дипломдук иш

МАК

Декан/ кафедра башчы

План боюнча

Факт боюнча

Эскертүү

1.

Ажимаматов З.К.

30

30

3

2

2

12/23

32

134

134

2.

Арипов Н.Т.

23

22

2

2

2

12/23

32

118

118

3.

Дашкыран Я.

60/30

60/120

6/7,5

4/4

4/4

299,5

299,5

4.

Жусубалиев А.Б.

45

45

4,5

4

4

12/23

32

169,5

169,5

5.

Исламоглу А.

23

22

2

2

2

51

51

6.

Кадыров М.А.

68/61

67/59

6/5,5

4/6

4/6

12/23

32

353,5

353,5

7.

Калбердиев А.Р.

53/22

52/23

5/2

4/2

4/2

12/21,4

32

234,4

234,4

8.

Козукулов Т.А.

23

22

2

2

2

14

65

65

9.

Масиралиев Ш.П.

45

45

4,5

2

2

14

112,5

112,5

10.

Мырзаибраимов С.А.

15/30

15/30

1,5/3

2/2

2/2

14

116,5

116,5

11.

Вакансия

6

6

6

12.

Жалпы

528

612

54,5

42

42

215,4

160

6

1659,9

1659,9

Бакалавр

Окутуучунун аты жөнү

Аткарылган окуу жүктөмдөрү

Лекция

Практика/семинар

СӨАИ

Консульта-ция

Текшерүү иши

Практика-ны жетектөө

Дипломдук иш

МАК

Декан/ кафедра башчы

План боюнча

Баары

Эскертүү

1.

Ажимаматов З.К.

60/16

120/14

36/3

8/2

36/6

45

80

426

426

2.

Арипов Н.Т.

75/30

120/60

19,5/12

6/4

18/12

39

60

455,5

455,5

3.

Дашкыран Я.

60

465/180

67,5/21

16/6

60/24

899,5

899,5

4.

Жумабаев М.А.

60/16

120/28

36/6

8/4

36/12

326

326

5.

Жусубалиев А.Б.

54

102

42

8

48

45

60

359

359

6.

Зууридинов Ө.А.

76/85

134/160

15/48

6/8

18/36

49,5

20

655,5

655,5

7.

Исламоглу А.

24/20

21/50

4,5/9

2/4

6/12

152,5

152,5

8.

Кадыров М.А.

30

30

6

2

6

45

40

159

159

9.

Калбердиев А.Р.

68/38

97/51

31,5/10,5

6/6

30/18

42

60

30

488

488

10.

Козукулов Т.А.

56/24

63/42

13,5/18

6/4

18/24

40

100

408,5

408,5

11.

Масиралиев Ш.П.

84

111

22,5

8

36

39

40

266,5

340,5

12.

Мырзаибраимов С.А.

30/50

30/80

6/15

2/6

6/18

45

(80)40

100

428

428

13.

Өзтүрк Ю.

30/30

270/270

45/48

12/12

48/48

813

813

14.

Зарзур А.

180

21

6

24

231

231

15.

Вакансия

12

12

12

16.

Жалпы

1196

2639

541,5

170

576

349,5

480(440)

12

230

6100

6154

4) Студенттер тууралуу сандык, сапаттык көрсөткүчтөр

а) Адистиктер жана академиялык деңгээлдер боюнча студент, магистрант жана докторанттардын саны

6–таблица

Адистиктер , деңгээлдер

Бюджет

Кон - тракт

Сырттан окуу

Чет элдик студ.

Баары

Тайп а саны

1

Теология (бакалавр)

-

121

-

-

121

6

2

Теология (магистратура)

-

6

-

-

6

1

3

Теология

(колледж)

-

22

-

-

22

2

Факультет

боюнча

-

149

-

-

149

9

б) 1-курска кабыл алынган студенттердин ЖРТ балынын көрсөткүчүнө анализ

7–таблица

Багыттар

Бюджет

Контракт

Конт. (сырт. ж-а дист. окуу)

Орточо

балл

Эскертүү

жог.

балл

төм. балл

жог. балл

төм. балл

жог. балл

төм. балл

1

Теология (бакалавриат)

-

-

159

110

-

-

140

Факультет

боюнча:

-

-

159

110

-

-

140

2018-2019-окуу жылында факультетке 44 абитуриент, алардын ичинен эң төмөн балл – 110 жана эң жогору 159 бал алган абитуриенттер кабыл алынган.

в) Курстар боюнча студенттердин саны (контракт)

8-таблица

Багыттар

дистик тер)

Курстар

1

2

3

4

5

6

Баары

1

Теология

42

45

34

-

-

-

121

2

Колледж(11 база)

8

8

3

Колледж(9база)

14

14

4

Магистратура

6

6

Факультет

боюнча:

62

53

34

-

-

149

г) Ички жана сырткы мобилдүүлүккө катышкандар

Сырткы мобилдүүлүк боюнча 2018-2019-окуу жылында «Erasmus +» эл аралык тажрыйба алмашуу программасынын алкагында 2-курстун студенти Тойиров Азамат Туркия мамлекетинин Сивас Жумхуриет университетинде 2-семестр окуп келди. Мындан сырткары 2-курстун студенттери Бурканова Ыкыбал, Калдар кызы Элзада, Максатбек кызы Гулназ жана 3-курстун студенты Жээналиев Самат Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде 2-семестр окуп килишти.

д) Стипендианттар, конкурс, долбоорлорго катышуучулар ж.б. боюнча маалыматтар.

11-сентябрда теология факультетинин дин таануу жана гуманитардык предметтер кафедрасынын окутуучулары тарабынан даярдалып, Түркия Диянет Фондунун каржылоосу менен жарык көргөн «Хадистердин негизинде ислам» аттуу жети томдук көлөмдүү эмгек Жалал-Абад, Баткен облустарынын имамдарына, Жалал-Абад эл аралык университетинин ректоруна жана Эл аралык мамилелер институнун директоруна берилди.

«ЮзофОш» коому тарабынан уюштурулган «дин таануу» теле-долбооруна теология факультетинин студенттери катышып, жыйынтыгында 1-орунду 4-курстун студенти Туран уулу Жанузак менен 3-курстун студенти Тоййиров Азамат алышып 1ден ноутбук утуп алышты.

2018-жылдын 28-ноябрында ОшМУнун факультеттери жана колледждери арасында Ч.Айтматовдун чыгармалары боюнча болуп өтөкн акыл таймашта теология факультетинин студенти Полотбек кызы Бегайым 1-орунга ээ болду. Ошондой эле Полотбек кызы Бегайымдын да катышуусунда 14-декабрда ОшМУ тарабынан Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата «аалам Айтматову» аталышындагы регионалдык акыл таймашта ОшМУнун «Патриот-1» командасы алды. Ушул эле жылдын 12-декабрында факультетибиздин 4-курсунун студенти Туран уулу Жанузак ««Ак Кеме» повестиндеги диний ишенимдер» деген темада макала жазып, Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттеринин арасында Ч.Айтматовдун чыгармачылыгын эң мыкты студенттик изилдөө боюнча улуттук конкурсунан II орунду алгандыгы үчүн Бишкек Шаарындагы «Сейтек» борборунда Билим берүү жана илим министринин колунан диплом жана 30 000 сом баш байге менен сыйланды.

е) Группалардын түзүлүшү жана алар жөнүндө маалыматтар.

2018-2019

-окуу жылында 1-2-3-курстарда 2ден 6 группа, ал эми 4-курста 1 группа түзүлгөн. Жалпысынан факультетте 7 группа окуду.

ж) Студенттердин факультет жана курстар боюнча кыймылы (3-форма).

3-форма тиркелет.

5) Студенттердин өздөштүрүүсүнө анализ (группалар, курстар, кафедралар, предметтер, окутуучулар боюнча). Акыркы 5 жылдагы жетишүү көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүү динамикасы.

Бардык предметтер боюнча жалпы абсолюттук жетишүү орточо 99%ды, сапаттык жетишүү 84,3%ды түзөт. Ал эми кээ бир предметтер боюнча жалпы жана сапаттык жетишүү жетиш ээрлик жогору. Мисалы:

Т(б)-1-17– Диндер тарыхы – Зууридинов Ө., – абсолюттук жетишүү - 100%, сапаттык жетишүү -100%.

Т(б)-2-17– Араб тили – Али Зарзур/Яшар Дашкыран, абсолюттук жетишүү 100%, сапаттык жетишүү 100%

Т(б)-1-17– Ислам этикасы- Масиралиев Ш., абсолюттук жетишүү 100%, сапаттык жетишүү 100%

Т(б)-1-16–Коран-Өзтүрк Ю. –абсолюттук жетишүү - 100%, сапаттык жетишүү – 94,7%.

Т(б)-2-16- Дин педагогикасы –Жумабаев М.–абсолюттук жетишүү - 100%, сапаттык жетишүү – 100%.

Жогорудагы предметтерден жайкы семестрге калган студенттер болгондугуна байланыштуу деканат тарабынан график түзүлүп, тиешелүү окутуучулардын студенттердин өз алдынча иштөөсүн туура уюштуруусунун негизинде жетишүүнүн жыйынтыгы жогору болгондугу белгилүү.

Ал эми жетишүү төмөн болгон айрым предметтер үстүндө окутуучу тарабынан кошумча курстарды берүү аркылуу предметтик жетишүүнүн жогорулатуу иш чаралары регулярдуу түрдө жүргүзүлдү.

Теология факультетинин 1-курс студенттеринен кыргыз тили, орус тили жана англис тилдери боюнча диктант жазуу жана тесттик суроолордун негизинде билим сапатына диагностика жүргүзүлдү. Англис жана кыргыз тилдеринен тест алынып, орус тилинен диктант жаздырылды. 1-курстун студенттеринин билим сапатын текшерүүнүн жыйынтыгында жылдын башында кыргыз тили жана орус тили боюнча сапаттык жетишүү төмөн экендиги аныкталды. Кыргыз тили жана орус тилдери боюнча студенттерге кошумча тапшырмалар берилип, мына ушул предметтер боюнча жетишпеген студенттер менен жакындан иштер жүргүзүлдү.

Жылда Туркиядан келген тажрыйбалуу окутуучулар жетишүү төмөн болгон предметтер боюнча усулдук семинарларды өтүп беришти.

Акыркы 5 жылдагы жетишүү көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүү динамикасы төмөндөгүчө:

АКЖга чейин

Окуу

Жетишүү

жылы

Сапат. (%)

жалпы(%)

2013-2014

56

93

2014-2015

32,81

80,64

2015-2016

70,8

89

2016-2017

51

85

2017-2018

51

79

2018-2019

40

79

АКЖдан кийин

Окуу

Жетишүү

жылы

Сапат. (%)

жалпы(%)

2013-2014

56

99

2014-2015

32,81

85,48

2015-2016

70,8

95

2016-2017

51

99

2017-2018

51

86

2018-2019

63,6

95

Жогорудагы таблицалардан көрүнгөндөй 5 жыл ичиндеги сапаттык жана жалпы жетишүүлөрдүн өзгөрүүсү АКЖга чейин бир удаалаштыкта эмес, б.а. кээде жогору, кээ жылдары төмөн. 2018-2019-окуу жылында АКЖга чейин жалпы жетишүү 79%ды түздү, мындай төмөн жыйынтыктын себеби колледждин студенттери контракт төлөмүн кеч төккөндүгүнө байланыштуу сынактарды кеч тапшырышты жана бакалавр студенттери кээбир предметтерден төмөн балл алгандыктан жайкы семестрге калып кайрадан тапшырышты. Ал эми АКЖдан кийин 95%ды түздү.

6) 2-семестрдин жыйынтыгы боюнча 34-форманы (АКЖга чейин, АКЖдан кийин) толтуруп тапшыруу.

34-форма (АКЖга чейин, АКЖдан кийин) тиркелет.

7) Факультеттердин ресурстук камсыздалынышына анализ

11-таблица

Билим берүү программалары

1 студ. каржылоо өлчөмү

1 студ. окуу аянты м2

1 окут-га студ-н катышы

1 комп-ге студ-н катышы

эскертүү

1

Теология

1000$

10 м2

1 окут-11 студ

9.7 студ. - 1 комп.

12-таблица

Келишимдик окуу акысы 1 жыл үчүн (адистиктер б-ча)

1-курс

2-курс

3-курс

4-курс

орточо

1

Теология (бакалавриат)

400$

400$

400$

400$

400$

2

Теология (магистратура)

21700 сом

26350 сом

-

-

24025 сом

8) Бүтүрүүчүлөрдүн эмгек рыногунун талаптарына дал келүүсүнө анализ (өткөн окуу жылынын мисалында)

13-таблица

Адистиктер, деңгээлдер

Бүтүрүүчү студ. саны

Жумушка орношкону, % м-н

Өз адис. б-ча

Эмгек рыногу м-н байл.

Окуу-илимий

ишмер-н жыйынтыгы

1

Теология (бакалавриат)

39

45%

1

ОшМУ, теофак, Ыйман гимназия

14

2

Теология

(колледж)

8

8

Факультет б-ча

47

45%

1

8

9) Окуу-методикалык процесстин мамлекеттик стандартка жана нормативдик талаптарга жооп беришине анализ. Факультеттеги адистиктердин окуу пландарындагы дисциплиналар боюнча түзүлгөн жана бекитилген (Ош МУнун Окумуштуулар кеңешинин жыйынында, Билим берүү жана илим министрлигинде) окуу программаларына анализ. Түзүлүп бүткөн окуу программалары, саны, сапаты, пайыздык көрсөткүчү. Окуу программалары жок дисциплиналар, саны, пайыздык көрсөткүчү, түзүлө электигинин себептери. Окуу процессинин жүргүзүлүшүнө көзөмөл жана анын эффективдүүлүгү.

Факультеттин бакалавр программасы боюнча төрт жылдык, орто кесиптик билим берүү жана магистратура программалары боюнча эки жылдык окуу планындагы дисциплиналар боюнча жумушчу программа жана силлабустар түзүлүп, алар кафедранын кеңешмесинде бекитилген. Жумушчу программалар адабияттарды, лекцияда талкуулануучу суроолорду камтыйт жана модулдук-рейтингдик системаны эске алуу менен түзүлгөн. Ар бир тема боюнча студенттердин билимин текшерүү үчүн суроолордун жана тесттик суроолордун тизмеси келтирилген.

Жумушчу программалардын структурасы төмөндөгүдөй: титулдук барак, предметтердин модулдар боюнча бөлүштүрүлүшүнөн, лекциялык, практикалык жана семинардык сабактардын иштелмесинен (сабактардын темалары, сааттары, пландары, адабияттары, бышыктоо жана текшерүү үчүн суроолор) турат. Ал эми Түркиядан келген окутуучулардын предметтер боюнча жумушчу программалары өзгөчө тартип менен түзүлгөн: титулдук баракчасы, сааттык бөлүштүрүү сеткасы кыргыз тилине которулган, ал эми негизги мазмуну түрк тилинде. Ошондой эле араб тили предмети боюнча негизги мазмун да араб тилинде берилген.

Факультеттеги окуу процесси белгилүү болгондой окуу процессин уюштуруу боюнча жобонун негизинде жүргүзүлөт. Окуу процессин уюштуруу жана анын жүрүшү боюнча иштерди факультеттин окуу бөлүмү аткарат. Окуу процессинин жүрүшү деканат тарабынан көзөмөлдөнүп турат. Окуу процессинин жүрүшү группалык журналдарда, семестрдик пландарда, кафедранын окутуучуларынын мөөнөткө туруу журналында, окуу бөлүмүндөгү каттоо журналдарында чагылдырылып, факультеттин Кеңешмесинин токтомдорундагы тиешелүү пункттар боюнча иштер алып барылды.

10) «Ош МУда студенттерди окутуунун жана алардын билимдерин баалоонун модулдук-рейтингдик системасы жөнүндөгү Жобонун» ишке ашырылышы. Рейтинг-көзөмөлдөрдүн уюштурулушу жана анын деканаттагы документтерде чагылдырылышы. Модулдук-рейтингдик иш-чаралардын уюштурулушу, жыйынтыгы, көзөмөлдөнүшү. Студенттердин предметтер боюнча, семестрдеги, курстагы рейтингдеринин чыгарылышы жана хит-параддарда илиниши.

Модулдук-рейтингдик системанын уюштурулушу, кабыл алуу, жыйынтыктоо жана көзөмөлдөө;

Факультеттин окуу процесси Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын, Ош мамлекеттик университетинин уставынын негизинде, Анкара университетинин теология факультетинде окуу процессин уюштуруу боюнча жобону жана окутуудагы дүйнөлүк алдыңкы ыкмаларды эске алып түзүлгөн “ Теология факультетиндеги окуу процессинин уюштурулушу жөнүндөгү жобо” боюнча жүргүзүлөт.

Жобо боюнча студенттердин билимин баалоонун модулдук-рейтингдин өзгөчө системасы колдонулат. Бир семестр ичинде студенттер өтүлгөн предметтер боюнча эки модуль жана жыйынтыктоочу сынак тапшырышат.

Предметтер боюнча тесттин суроолору окуу программаларынын негизинде түзүлгөн. Кафедрада окутуучулар окуткан предметтер боюнча тесттердин базасы түзүлгөн. Алар атайын бир папкада сакталат жана жыл сайын жаңыланып турат. Зачеттук-экзамендик сессиянын баасын аныктоо жана жыйынтыгын чыгаруу университеттин жобосуна ылайык аткарылат.

Студенттердин билимин баалоо төмөнкүдөй өзгөчөлүктөргө ээ болгон окутуунун технологиялары аркылуу ишке ашат. Студенттердин билими 100 упайлык система менен бааланат. Семестр аягындагы сынакта студент 100 упайдан жок дегенде 61 упай топтош керек.

Упайларды баага которуунун шкаласы төмөндөгүчө:

60 дөн төмөн – «канааттандырарлык эмес»;

61-67 упай - «Е» (2) «канааттандырарлык»;

68-73 упай- «Д»- (2,33) «канааттандырарлык»;

74-79 упай – «С» (3) «жакшы»;

80-86 упай – «В» (3,33) «жакшы»;

87-100 упай «А» (4)- «эң жакшы»;

61 ден төмөн – «өткөн жок»;

61 ен жогору – «өттү».

Жогорудагы шарттар адистерди сапаттуу даярдоого жана студенттердин билимин обьективдүү баалоого шарт түзөт деп ойлойбуз.

Модулдук рейтингдик системанын ишке ашырылышы группалык журналдарда, модулдардын жадыбалдарында, сынак ведомостторунда, атайын модулдардын жыйынтыгы сакталуучу папкада чагылып турат.

Деканат тарабынан модулдардын жыйынтыктарына анализ жасалып, факультеттин жана кафедранын Кеңешмелеринде талкууланып, тиешелүү токтомдор кабыл алынып, анын аткарылышы деканат тарабынан көзөмөлдөнөт.

11) Студенттердин өз алдынча иштеринин уюштурулушу, кабыл алынышы, жыйынтыкталышы жана көзөмөлдөнүшү.

Ал эми студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруу (СРС) окуу планы боюнча ар бир окутуучунун жумушчу программасында жазылып, аткарылып келүүдө. Өз алдынча иштер предметтердин өзгөчөлүгүнө жараша реферат, доклад, эссе, буклет, плакат, оозеки ж.б. формаларда кабыл алынат. Өз алдынча иштердин уюштурулушу кафедра тарабынан көзөмөлдөнүп, жыйынтыгы кафедрага тапшырылат. Өз алдынча иштердин материалдары модулдардын суроолоруна камтылат. Ошондой эле студенттик жатаканада ишемби жана жекшемби күндөрүнөн сырткары аптанын беш күнү кечки саат 20.00- 21.30 чейин студенттердин өз алдынча иштөөсү уюштурулган. Мында Түркиядан келген волентер-окутуучулар кезектешип нөөмөткө турушуп, студенттерге окуу-усулдук жактан жардам беришет. Ошондой эле, студенттердин өз алдынча иштери реферат, курстук иштер сыяктуу тапшырмаларды берүү менен уюштурулат. Сабакка жетише албаган студенттер менен атайын иш жүргүзүү милдети ар бир группанын кураторуна жүктөлүп, факультеттин апталык кеңешмесинде талкууланып турат. Студенттердин билимин жана өз алдынча илимий методикалык изденүүлөрүн канааттандыруу максатында Араб тили, Куран, Ислам укугу жана хадис предметтери боюнча кошумча курстар уюштурулду.

Диний предметтердин лекциялык жана семинардык сабактардын ар бир темасы боюнча түрк, арап тилиндеги материалдардын электрондук варианттары камсыздалган. Быйылкы жылы бардык аудиторияларга эң акыркы моделдеги электрондук доскаларды жайгаштыруу маселеси ТДВнын колдоосу менен чечилди. Кийинки жылдын башынан баштап бардык предметтер электрондук досканын жардамы менен лекция жана семинар сабактарын өткөрүү пландаштырылды.

Ачык сабактардын, сабактарга өз ара катышуулардын уюштурулушу, жыйынтыктары жана көзөмөлдөнүлүшү, талкууланган план-конспектилер;

Факультеттин окутуучуларынын өз ара сабактарга катышуусу, атайын бекитилген график менен ачык сабактарды өтүп туруусу системалык түрдө үзгүлтүксүз өтүлөт. Ал окутуучулардын өз ара сабактарга катышуу журналында белгиленет. Өз ара сабактарга катышуунун анализи атайын бланкага толтурулуп, кафедранын кеңешмесинде такууланып, чечимдер кабыл алынат. Өз ара сабактарга катышуу журналга катталган жана атайын практикалык жана лекциялык сабактарды талдоо боюнча бланкаларда сабактарга анализ жүргүзүлгөн.

Ал эми ачык сабактардын иштелмелери, анда колдонулган дидактикалык материалдар, көргөзмө куралдар (карточка, схема, таблица, тексттик материал, карта ж.б.) ар бир предмет боюнча базасы түзүлүп, кафедранын атайын папкасында сакталып турат. Бул жылы ийигиликтүү ачык сабак өтүп берген окутуучулар катарына дин таануу кафедрасынан доценти А. Жусубалиев болду. А. Жусубалиевдин компютерден материалдарды пайдаланып проекторду үзүрлүү колдонуп сабакты өтүүсү катышуучулардын көңүлүн бурду.

Студенттердин өз алдынча иштөөсүн уюштурууда кафедранын ар бир окутуучусу атайын түзүлгөн график боюнча нөөмөткө туруп студенттердин сабакка жетишүүсү, курстук жана дипломдук иштерин даярдоо иштеринде натыйжалуу иш алып барышты. Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы ОшМУнун талаптарына толук жооп берет.

12) Факультетте методикалык иштердин уюштурулушу, аткарылышы, сапаты, натыйжалары. Методикалык кеңештин иш-планы, аткарылышы.

Тажрыйба алмашуу Түркиянын окутуучулары менен жергиликтүү окутучуулардын ортосунда үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келүүдө. Араб тили, Куран, тефсир, ислам тарыхы, дин педагогикасы ж.б. предметтер боюнча видео-аудио материалдар сабактарда колдонулуп, студенттердин сапаттуу билим алуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бул материалдардын баары акыркы моделдеги компьютерлер менен жабдылган компьютердик класста жана тилдер кабинетинде сакталат.

Факультетте атайын окуу-усулдук кеңеш түзүлүп, ал ар бир окуу жылы үчүн 1 жылдык иш планын түзөт. Бул план окуу-усулдук иш катары ачык сабактарды уюштуруу, өз ара сабактарга катышуу, окуу-усулдук колдонмолорду даярдоо, окутуучулардын окуу-усулдук семинарларга катышуусу ж.б. камтыйт.

Окуу-усулдук кеңештин планы, ачык сабактардын жана окутуучулардын өз ара сабактарга катышуунун графиктери кафедранын кеңешмелеринде жыл сайын жаңы окуу жылынын башында талкууланып, бекитилет жана окуу-усулдук иштер боюнча атайын папкада сакталат. Бирден нускалары доскага илинет.

Ар бир айда бир илимий методикалык семинар өткөрүлүп турат. Теология факультети Туркиянын Анкара университетинин теология факультети менен тыгыз байланышта болгондуктан, эки факультет арасында инновациялык интерактивдүү ыкмалар багытында окуу-усулдук жардамдашуу жүргүзүлүп келүүдө.

2019-жылдын 15-20-апрель жана күндөрү көз карандысыз Эднет уюму тарабынан теологиянын колледж жана магистратура программасы боюнча 1 жылга шарттуу түрдө аккредитациядан өтүлдү.

2018-2019-окуу жылында Теология багыты боюнча окутулуп жаткан дээрлик бардык дисциплиналар боюнча окуу-методикалык комплекстер даярдалды. ОМКлар кафедранын кеңешмесинде талкууланып, бекитилген. Туркиялык окутуучулар окуткан дисциплиналар боюнча окуу-методикалык комплекстер даяр, жумушчу программалар иштелип чыккан. Эки өлкөнүн билим берүү системасындагы айырмачылыктарга байланыштуу араб тили, куран, хадис сабактарынан ОМКлар түзүлө элек. 2017-2018-окуу жылында аты аталган предметтерден да милдеттүү түрдө ОМКларды даярдоо иштери пландаштырылган.

13) Факультеттин Окумуштуулар Кеңешинин иши (пландаштырылышы, чечимдеринин аткарылышы, жыйынтыктары).

Факультетте окутуучу-профессордук курамдын жылына Туркиядан жаңыланып, толукталгандыгына байланыштуу, жыл сайын Кеңештин курамы бекитилет. Факультеттин Кеңешинин окуу жылынын башында бир жылдык планы түзүлөт. Ошол пландын негизинде 2 айда бир жолу Кеңеш өткөрүлөт. 2018-2019-окуу жылында факультетте 6 Кеңеш пландаштырылып, анын баары өткөрүлдү. Кеңеште факультетке тийиштүү стратегиялык маселелер каралат. Факультеттин Кеңешинде каралган маселелер боюнча сунуштар, пикирлер айтылгандан кийин, тийиштүү иш-чараларды иштеп чыгуу жана аткаруу боюнча токтомдор кабыл алынып, аны аткаруу үчүн жооптуулар дайындалат. Ошол токтомдордун аткарылышы деканат тарабынан көзөмөлдөнөт.

2018-2019-окуу жылында теология факультетинде орто кесиптик билим берүү, ата-энелер жана жумуш берүүчүлөргө арналган чогулуштар натыйжалуу өтүп жакшы жетишүүлөргө алып барды.

14) Факультетте окутуучулардын квалификациясын өркүндөтүү иштеринин жүргүзүлүшү, натыйжалары.

Буга чейин факультеттин жергиликтүү окутуучуларынын баары квалификацияны жогорулатуу боюнча семинарларга катышкан. 2018-2019-окуу жылында жумушка жаңы орношкон окутуучу Жумабаев Максатбек дагы 2019-жылдын январь айында «Агартуу академиясы» коомдук фонду тарабынан уюштурулган квалификацияны жогорулатуу курсуна катышып, сертификат алды. Бул жагдайды эске алганда, кафедранын окутуучулары 100% квалификацияны жогоруталуу курсунан өтүшкөн

15) Факультетте окуу процессин уюштурууда окутуунун кредиттик технологиясын колдонуунун абалы (№18, 19, 22, 26 бюллетендер). Аталган технологияларды жайылтуу максатында уюштурулган иш чаралар боюнча маалымат.

Факультетте окутуунун кредиттик технологиясын колдонуу бир кыйла жакшы жолго коюлган. Анткени, Түркия мамлекетинин Анкара университети менен жакындан иш алып барылгандыгы үчүн окутуучулар үчүн бир кыйла жеңил болду деп айтсак болот.

Мындан сырткары кафедранын кеңешмесинде кредиттик технологияны колдонуу боюнча талкуулар болуп, студенттерге да түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү .

1) Элективдүү курстардын базасы түзүлгөн, кафедранын кеңешмесинде талкууланып бекитилген.

2) Жайкы семестрге калган студенттердин жетишүүсүнүн анализи. Жайкы семестрге үч предметтен (араб тили, християн теологиясы, Куран, диний баалуулуктар жана үрп адаттар, диний агымдар жана християн теологиясы) кайрадан окутулуп, сынак алынды. Араб тили предметинен абсолюттук жетишүү 100%, сапаттык жетишүү 83,3%, Куран абсолюттук жетишүү 100%, сапаттык жетишүү 94,4%, диний баалуулуктар 2017-2018-окуу жылынан калтырган предмет, християн теологиясы абсолюттук жетишүү 100%, сапаттык жетишүү 100%.

3) Учурдагы, аралыктагы жана жыйынтыктоочу текшерүүлөрдү уюштуруу:

Ар бир учурдагы, аралыктагы текшерүүлөр жазуу түрүндө алынып бааланды. Ал эми жыйынтыктоочу текшерүүлөрдү уюштуруу үчүн тесттик тапшырмалардын банкын түзүлүп tf-файлын AVNге жайгаштырылып, компютер аркылуу алынды.

4) Кийинки окуу жылы үчүн тандоо курстары ОИД департаментинен берилген бланкада тандаттырылып токтому тапшырылган.

16) Факультетте ректордун 2013-жылдын 6-декабрындагы №639 - буйругу менен бекитилген инновация, инвестиция жана интеграция багытында өнүктүрүү программасынын алкагында аткарылган иштер.

Бүтүрүүчүлөрдү ишке жайгаштыруу боюнча КМДБ жана КРнын мамлекеттик дин комиссиясы менен жакындан сүйлөшүлүп, аталган уюмдарга факультеттин бүтүрүүчүлөрүн жайгаштыруу аракеттери башталды. Өзгөчө бүтүрүүчүлөрдүн сапаттык деңгээлин жакшыртуу максатында жогорудагы аты аталган уюмдардан жана теология факультетинин бүтүрүүчүлөрүнөн анкета алынды. Ошондой эле кызыкдар тараптар менен жолугушуунун үч жылдык планы түзүлүп, факультеттин Окумуштуулар кеңеши тарабынан бекитилген.

Жылда бир жолу чыга турган факультеттин илимий журналы ВАК тарабынан эл аралык илимий журнал статусуна ээ болду.

Факультетте кээ бир предметтер боюнча адистер жетиштүү болбогондуктан Түркия Диянет Фондуна өзгөчө арап тили, ислам укугу, мистиканан тарыхы дисциплиналары боюнча келишимдин негизинде волентер-окутуучу жиберүүсүн суранып 2019-2020-окуу жылы үчүн билдирүү жиберилди.

2019-2020-окуу жылы үчүн Профориентация иштери Кыргызстандын түштүк аймагында Жалал-Абад областы, Баткен областы жана Ош областынын райондорунда өтө жакшы уюштурулду.

Факультеттин өзүндө окуу китептин дээрлик баары электрондук форматка которулду.

Факультеттин окутуучулары коомго динди туура түшүндүрүү максатында тв, радио, интернет сайт жана жер-жерлерде, мектептерде байма-бай семинарларды өтүштү. Доцент Н. Арипов «Ош Пирим» телевидениесинде жума сайын атайын чыгарылыштагы диний программаны алып барды. «Ыйман» коомдук-диний фонду менен теология факультети биргеликте Кыргызстандын дээрлик бардык аймарында дин кызматкерлерине бир жумалык курс уюштурулду. Мындан сырткары Доцент А. Калбдердиев, З. Ажимаматов, С. Мырзаибраимов жана окутуучу Ө. Зууридинов орган кызматкерлерине жана жаштарга «Радикализм, экстремизм» боюнча бир топ семинарларды өтүштү. Студенттер да шаардагы мектептерде адеп, ыйман, туура эмес диний түшүнүктөр жөнүндө семинарларды берип келишти.

Ал эми ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин 2019-жылдын 4-февралында №4 жыйынында кабыл алынган жана ОшМУнун ректорунун 2019-жылдын 08.02.2019 №97-буйругу менен бекитилген Ош мамлекеттик университетинин 2019-2024-жылдары өнүктүрүү конценциясы негизинде аткарылуучу иштердин пландары 2029-2020-окуу жылы үчүн атайын даярдалып, факультеттин Окумуштуулар кеңешинин чечими менен бекитилет.

17) Факультетте окутулуп предметтер боюнча тесттик суроолордун түзүлүшүн абалы (№23 бюллетень). Учурдук, аралык жана жыйынтык текшерүүлөргө анализ. Компьютердик тестирлөө менен уюштурулган текшерүүлөр боюнча маалымат

Факультеттин жалпы дисциплиналары боюнча тесттик суроолор түзүлүп AVNге жайгаштырылып, 2018-2019-окуу жылынын биринчи жана экинчи жарым жылынын (жайкы) сессиясы 100% компьютерде AVN программасынын негизинде алынды. Сессияны тест аркылуу алуунун жыйынтыгынын эффективдүүлүгү өтө жогору деп айтсак болот. Ал эми учур аралык (модулдар) сынактар жазуу жана оозеки түрдө алынды.

18) Факультеттин окутуучуларды инновациялык билим берүү усулдарына жана технологияларына мезгилдүү окутууга шарт түзүүсү.

ПО курамдын квалификацияны жогорулатуусу жөнүндө маалыматтык базасы такталган, дин таануу жана гуманитардык предметтер кафедрасынын окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу боюнча перспективдүү планы иштелип чыккан. ОшМУда окутуучулардын педагогикалык жактан квалификациясын жогорулатуу максатында Үзгүлтүксүз билим берүү институту тарабынан ар жылы январь айында уюштурлууучу курстарга каалаган окутуучулар катышып, педагогика, психология, иннновациялык технологиялар, окутуу усулдары боюнча билимдерин өркүндөтүшөт. Ар окуу жылында факультеттен 2 окутуучу милдеттүү түрдө бул курска катышат.

19) Факультетте учурда иштеп жаткан инновациялык бөлүктөр: лаборатория, конструктордук бюро, клиника, илимий ийрим ж.б. сандык жана сапаттык абалы, ишмердүүлүгү.

Факультеттин окутуучулары ТДВнын атайын долбоорунун негизинде 3 жылдан бери китептерди түрк тилинен кыргыз тилине которуу иши алгылыктуу аткарылып келе жатат. Азыркы күндө 50дөн ашык китеп которулуп жана даярдалып басмаканадан чыгарылды.

20) Факультетте маданий-тарбиялык, коомдук иштердин уюштурулушу. Аткарылышы жана жыйынтыктары (предметтерди окутуудагы тарбиялык, куратордук иштер ж.б.у.с.). Бул иш-чаралардын ММК, электрондук каражат, социалдык тармактарда чагылдырылуусу.

Теология факультетиде 2018-2019-окуу жылында тарбиялык иштер боюнча төмөндөгү иш чаралар аткарылды:

Иш чаранын аталышы

Датасы

1

Сентябрь айынан баштап ОшТВ, Юз оф Ош жана теология факультетинин студенттери кызматташтыкта дүйнө диндеринин тарыхы деген интеллектуалдык шоу программа старт алды. Анда диндер тарыхы жана ислам тарыхы предметтеринен суроолор даярдалып берилди.

Сентябрь

2

1-курстар карылар жана балдар үйүнө өз белектерин ала барганча чарба иштерине көмөк көрсөтүштү.

27.09.2018

3

Факультетте мамлекеттик тил күнү майрамдалды.

21.09.2018

4

Кыздар жана балдардан куралган эки топ ОшМУнун 1-жатаканасына барып, кыздарга жана балдарга өзүнчө адеп тууралуу маек куруп беришти.

04.10.2018

5

Ыйман фонду теология факультети менен кызматташтыкта факультеттин конференция залында "исламда акылдын орду" деген аталышта семинар өткөрдү.

14.11.2018

6

Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнө карата Түркиядан чакырылган коноктор студенттерге семинар өтүп беришти.

19.11.2018

7

“Дүйнө диндеринин тарыхы” аттуу интеллектуалдык шоу программасы жыйынтыкталды жана факультеттин конференция залында жеңүүчүлөргө сыйлыктар берилди.

20.11.2018

8

ОшМУнун 2-жатаканасына факультеттин студенттери барышты жана дин темасында маек куруп беришти.

22.11.2018

9

Факультеттин конференция залында Айтматовдун 90 жылдыгына карата брейн ринг өткөрүлдү.

22.11.2018

10

Айтматовдун 90 жылдыгына карата “тоолор кулаганда” киносу көрсөтүлдү.

22.11.2018

11

Шаардык картаны түшүндүргөн Гис2 андроид программасынын өкүлдөрү студенттерге семинар өтүштү.

27.11.2018

12

"Улуттук маданият жана дин" аттуу семинарга факультеттин студенттери жана окутуучулары катышып, өз ойлорун айтышты.

30.11.2018

2- семестр

1

Факультетинин бүтүрүүчүсү Сүйүнбек Ашпаев Уч-Дөбө айылындагы мектеп окуучуларын Теология факультети жана Эрдем мечити менен тааныштырып, окуучуларга факультет тарабынан балдар үчүн чыгарылган китептер белеке берилди.

09.03.2019

2

Теология факультетинде спорт жумалыгы уюштурулуп спорттун ар кандай түрлөрү боюнча курстар арасында спорттук мелдештер болуп өттү.

11.03.2019

3

Теология факультетинин жаштар комитетинин мурдагы башчысы сырткы мобилдүүлүк боюнча Түркияга кеткенине байланыштуу жаңыдан шайлоо өткөрүлдү. Шайлоонун жыйынтыгында Амракулов Мелис жаштар комитетинин башчысы болуп шайланды.

14.03.2019

4

Теология факультетинде “тазалык ыймандан” аталышында ишембилик өткөрүлүп, факультеттин студенттери катышты.

16.03.2019

5

Теология факультетинде ОшМУнун 80 жылдыгына карата 11-марттан 15-мартка чейин өткөрүлгөн спорттук иш-чаранын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи болуп өттү.

19.03.2019

6

Ош МУнун жатаканалар арасында Кыргыз улуттук оюндары боюнча мелдеш өткөрүлүп теология факультетинин студенттери катышышты.

21.03.2019

7

Ош МУнун теология факультетинде 22-26-апрель күндөрү өтүүчү илим жумалыгы өткөрүлүп ар бир курстан активдүү студенттер доклад окушту.

22.03.2019

8

Теология факультетинде «теологиялык дисциплиналар аралык байланышты бекемдөө» аттуу илимий панели болду.

23.03.2019

9

Теология факультетинде илим жумалыгынын алкагында негизги предметтик сабактардан билим таймашы өткөрүлдү.

24.03.2019

10

Теология факультетинде студенттер тарабынан илимий докладдар окулду жана ушул иш-чарадан кийин илим жумалыгы жыйынтыкталды

25.03.2019

11

Теология факультетинин дин таануу жана гуманитардык предметтер кафедрасында бүтүрүүчү курстун квалификациялык иштерин жана магистирдик диссертацияларды алдын ала коргоо иш чарасы өткөрүлдү.

30.03.2019

12

Ички мобилдүүлүк боюнча «Университетимди тааныйм» иш чарасынын алкагында Дене-тарбия жана педагогика факультетинин студенттери теология факультетине зыяратка келишти.

05.04.2019

13

Ички мобилдүүлүк боюнча Дене-тарбия жана педагогика факультети менен таанышуу.

10.04.2019

14

Теология факультетинде бүтүрүүчүлөрдү узатуу жана 2018-2019 окуу жылын жыйынтыктоо иш-чарасы болуп өттү.

29.05.2019

Факультетте тарбиялык иштер боюнча бир жылдык иш планы түзүлүп бекитилген. Ошол иш пландын негизинде тарбиянын түрдүү багыттары боюнча кечелер, диспуттар ж.б. иш-чаралар өткөрүлөт. Мамлекетибиздин ар бир белгилүү майрам күндөрүнө карата арналган салтанаттар өтүп турат, дубал газеталар чыгарылат.

Факультеттин жаңы окуу жылында бардык курстарга кураторлор шайланып, бекитилет. Алардын иш пландары кафедранын кеңешмесинде талкууланып, бекитилет. Кураторлор жума сайын жадыбалга ылайык куратордук сааттарын милдеттүү түрдө өтүшөт, тайпалык журналдарга катташат. Куратордук сааттардын өтүлүшү деканат жана кафедра тарабынан көзөмөлгө алынган.

2018-2019-окуу жылында окуу процесси менен бир катарда төмөнкүдөй тарбиялык-маданий иш чаралар аткарылды:

· Окуу жылынын башында кураторлордун иш пландары түзүлүп, кафедранын Кеңешмесинде талкууланып, бекитилди.

· Окуу жылынын башында тарбиялык иштер боюнча кураторлордун кеңешмеси өткөрүлдү.

· Окуу жылынын башында 1-курска келген студенттерди окуу корпусу жана алардын студенттик милдеттери менен тааныштыруу иш чарасы аткарылды.

· Сабактардын жадыбалына жумасына бир жолу куратордук сааттар киргизилди. Ошондой эле,

· Залкар жазуучубуз Ч. Айтматовдун 90-жылдыгына карата «Өткөндү эстеп келечекти күтө билгендигибиз үчүн барбыз» аттуу илимий-маданий жумалык өткөрүлдү.

Були ш чаралар факультеттин сайтында үзгүлтүксүз жарыяланып турду иш чаралар фейсбук баракчасында жарыяланат.

21) Окуу китептерине, адабияттарга анализ, камсыздалышы, муктаждык. Факультетте профессордук-окутуучулук курам тарабынан жарыкка чыккан окуу-усулдук колдонмолор, илимий эмгектер (РИНЦке катталуусу, министрликтин грифи ж.б.) тизмеси көрсөтүлүүсү менен акыркы үч жылга анализ жана алардын окуу процессинде колдонуу эффективдүүлүгү.

2018-2019-окуу жылында, негизинен теология факультетинин дин таануу жана гуманитардык предметтер кафедрасынын окутуучулары макалалары жарыяланган теология факультетинин илимий журналы РИНЦ индексттүү журналдардын катарына кошулду. Журналдын декабрь айындагы саны залкар жазуучубуз Ч. Айтматовго арналып, анда кафедранын 3 мүчөсүнүн макаласы жарыяланды.

2018-2019-окуу жылында басмадан чыккан жана басмага берилген эмгектер:

Китептин аты

Автор жана котормочулардын аты-жөнү

1

7 томдук Хадистердин негизинде ислам

Редколлегиянын мүчөлөрү жана которуучулар дээрлик кафедранын окутуучулары

2

Дивани Хикмат

Киришүү бөлүмүн которгон: Н. Арипов

3

Сүннөттү жана хадисти түшүнүүдө жана чечмелөөдө методология проблемалары

Которон А. Калбердиев

2018-2019-окуу жылында патенттер жөнүндөгү толук маалыматтар, алардын окуу-илимий иштерге колдонулушу

Аты жөнү

Аталышы

Жарык көргөн күнү, орду

Күбөлүк номери жана реестерге катталуу жылы

1.

Ажимаматов Зайлабидин Касымович

Абу Ханифа жана анын окуусунун Фергана өрөөнүндө калыптануусу (X-XIV кк.) (Монография)

2015-ж., Кыргыз Республикасы

3577

2019-жылдын 8-апрели

2.

Калбердиев Абдилазиз Рахманбердиевич

Кыргыздардын дүйнө таанымында Аллах түшүнүгү (Монография)

2016-ж., Кыргыз Республикасы

3575

2019-жылдын 8-апрели

3.

Калбердиев Абдилазиз Рахманбердиевич

Имам Матуриди жана матуридилик (Монография)

2016-ж., Кыргыз Республикасы

3574

2019-жылдын 8-апрлеи

4.

Мырзаибраимов Самаган Абдыразакович

Политика Сирии в отношении России на современном этапе (Монография)

2011-ж., Кыргыз Республикасы

3570

2019-жылдын 8-апрели

5.

Мырзаибраимов Самаган Абдыразакович, Козукулов Тимур Алимбекович

Мухаммед пайгамбардын дипломатиялык ишмердүүлүгү (Окуу куралы)

2015-ж.,

Кыргыз Республикасы

3571

2019-жылдын 8-апрели

6.

Мырзаибраимов Самаган Абдыразакович, Козукулов Тимур Алимбекович

Исламда саясий жана ишенимге байланыштуу (итикадий) агымдар (Окуу-усулдук куралы)

2015-ж.,

Кыргыз Республикасы

3572

2019-жылдын 8-апрлеи

7.

Арипов Ниязали Турдалиевич

Куранды куран менен тафсирлөө (Монография)

2016-ж.,

Кыргыз Республикасы

3578

2019-жылдын 8-апрели

8.

Козукулов Тимур Алимбекович

Саясий ислам жана радикализм: тарыхтан учурга (Монография)

2018-ж.,

Кыргыз Республикасы

3576

2019-жылдын 8-апрели

9.

Жусубалиев Али Бурканович

Кыргыздардын мусулмандашуу тарыхы (Монография)

2016-ж.,

Кыргыз Республикасы

3573

2019-жылдын 8-апрели

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

КРде

РИНЦ

Scopus

Web of

science

КМШ

Өлкө - лөрүндө

Алыскы

чет өлкөлөрдө

КРде

КМШ өлкөлө - рүндө

1.

Окуу китептер

1

2.

Макалалар

1

4

1

22) Факультетте окуу процессинин компьютердик (мультимедия) ж.б. технологиялар менен коштолушу (сабактардын компьютердик моделдерди, CD, мультимедиялык китептер, ж.б.у.с.).

Факультетеги бардык компьютерлерлер, принтерлер, ксерокопия, видеопроекторлор жаңыланды. Мындан сырткары жалпы окутуучуларга 80% стол стул жана китеп текчелери жаңы алынып пайдаланууга берилди.

Бүгүнкү күндө теология факультетинде жалпысынан 32заманбап үлгүдөгү компьютер бар. Алардын баары жогорку сапатта интернет түйүнүнө уланган.

Факультетте 1 компьютердик класс бар. Компьютердик класста 15 компьютер коюлган. Компьютердик класстын иштөө графиги студенттердин окуу жадыбалын эске алуу менен түзүлгөн. Компьютердик класста студенттер сабактардан сырткары рефераттардын, курстук жана дипломдук иштердин үстүнөн иштешет. Интернет түйүнү кызматтары менен акысыз «Туркия Дианет» фондунун эсебинен пайдаланышат.

Окуу процессинде айрыкча видеоаппаратура менен жабдылган атайын кабинет жана видеопроекторлор колдонулат.

Окутуучулар да, студенттер да дүйнөлүк байланышты кеңири, чексиз пайдаланууда.

Компьютерлерге кошумча факультетте үч принтер, эки ксерокс, эки модем жана 100дөн ашык CDлер бар. Принтерди жана ксероксты окутуучулар гана эмес, студенттер да пайдалана алышат.

Быйылкы жылы конференция залга эң акыркы үлгүдөгү электрондук доска алынды. Кийинки окуу жылына бардык лекциялык аудиторияларга электрондук доскаларды алуу пландалууда.

Ошондой эле Анкара университетинин жардамы менен дүйнөлүк электрондук китепканага туташтырылган. Ал электрондук китепканадан окутуучулар жана студенттер керектүү маалыматтарды алышып, өз билимдерин өркүндөтүү максаттарында пайдаланып келишет.

Азыркы учурда факультетте 3 аудитория жана 2 лекциялык зал, 20 орундуу 3 атайын окуу кабинеттери бар. Алардын жалпы фактылык колдонуу аянты 475,54 м 2. Аудиториялар учурдун талабына жооп берүүчү окуу эмеректери менен жабдылган. Окутуунун жаңы технологияларын ишке ашырууда кесиптик багыттагы 10 миң томдук китептин деңгээлиндеги CDлер окуу, илимий-изилдөө иштерин алып барууга толук жооп берет.

23) Факультеттин материалдык техникалык базасына, аудиториялык фондуна анализ.

Теология факультетинде окуган студенттердин санынын пределдик контингенти 146, ал эми окуу процессинде колдонулуп жаткан окуу аянты 1422 м 2 болгондуктан, 1 студентке 10м2 окуу аянты туура келет, б.а. окуу аянты менен 100% камсыз болгон. "Теология" багыты боюнча студенттердин сапаттуу билим алуусу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Лекциялык, практикалык жана лабораториялык сабактар атайын адистештирилген, сапаттуу билим алышы үчүн бардык шарттар түзүлгөн лекциялык кабинеттерде жана практикалык сабактарды өтүүчү аудиторияларда өткөрүлөт. Факультетте 1компьютердик класс (15 компьютер), 32 компьютер, 7 принтер, 2 сканер, 9 интерактивдүү доска бар. Окутуучулардын кабинеттери жана компьютердик класстардын бардыгы интернет тармагына туташтырылган.

Факультетте келе жаткан жылы пластик терезелерди алмаштыруу жана жылуулук системасынын оңдоо иштерин жүргүзүү пландаштырылган.

24) Окутуу процессин “AVN” информациялык системасында уюштуруунун абалы. Студент, окутуучу, кафедра жана факультет канчалык деңгээлде пайдаланууда. “AVN”дин билим берүү порталы, вебинар, тесттердин колдонуу деңгээли боюнча маалымат. ОшМУнун сайтындагы кафедранын маалыматтарынын окуу-усулдук, тарбиялык иштерди сапаттуу уюштурууга кошкон салымы боюнча маалымат.

Окуу процессин «AVN» информациялык системасында уюштуруунун абалы бир топ жакшы жолго коюлду. 2018-2019-окуу жылы үчүн окуу планы, саат эсептери, студенттер жөнүндө маалыматтар, студенттерди группаларга отургузуу, студенттердин кыймылы сыяктуу маалыматтар киргизилди. О.э. электрондук ведомостторго модулдардын жыйынтыктары түшүрүлдү.

AVN программасы окуу процессин уюштурууда өтө ыңгайлуу программа болуп эсептелет.

25) Сунуштар, пикирлер.

Окуу-тарбия, башкаруу процессинин жүрүшүн мындан ары жакшыртуу үчүн төмөндөгүлөргө көңүл буруу зарыл:

1. Окутууга компетентүү мамилени калыптандыруу багытында семинарларды уюштуруу керек жана бир бүтүн болуп иштөө маданиятын калыптандыруу максатында семинарларды уюштуруу

2. Өз ара жана ачык сабактарды катышууну, дыкаттык көзөмөлгө алуу жана керектүү семинарларды өтүү.

Факультеттин деканы Ажимаматов З.