• План работы

План работы

Бекитемин»

Декан_______________ Мырзаибраимов С.

2018-ж «______» ________________

Көз карандысыз Эднет уюмунун теологиянын бакалавры жана теологиянын магистри программасы боюнча берген сунуштарынын негизинде 2018-2019-окуу жылында аткарылчу иш план

Иштин мазмуну

Мөөнөтү

жооптуу

эскертүү

1

1-критерий :

ЖОЖдун миссиясына туура келе тургандай максатта «Теология» билим берүү программасынын мазмунун диний багыттагы мамлекеттин саясатын эске алып өзгөртүүлөрдү киргизүү

Сентябрь-октябрь

Акредитацияга даярдануу боюнча жумушчу топ

2

2-критерий :

· Диний багыттагы мамлекеттик саясатты эске алып бакалавр программасынын окутуу натыйжаларын карап чыгуу

· Эмгек рыногундагы талаптарды эске алып, бакалавр жана магистратура программасынын айрымачылыктарын ачык-айкын аныктап, магистратура программасынын окутуунун натыйжаларын карап чыгуу.

· Бакалавр жана магистратура программасынын ОНин окутуучулар тарабынан толук жана терең түшүнүлүүсүн камсыз кылуу

· Теологиянын бакалавр программасына тапшыра турган абитуриенттерге адисттик ориентация боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү

· бакалавр жана магистратура программасынын бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик багытын тагыраак көрсөтүү.

Ноябрь-декабрь,

Апрель-май,

октябрь

Деканат, жумушчу топ

3

3-критерий :

· Педагогика предметин киргизүү

· Магистратура программасынын ОНин ББПнын мазмунун жана профилин карап чыгып, бакалавр менен салыштырууда билим менен илимдин деңгээлин так айрымалоо.

· Магистратура жана бакалавр окуу пландарындагы дисциплиналардын мазмунун жакшыртуу жана «Диндер тарыхы», дин социологиясы, дин педагогикасы, дин философиясы деген дисциплиналарды окуу планга киргизүү

· Эднеттин сунуштарын эске алып окуу пландын мазмунун КРнын диний чөйрөдөгү саясатын эске алып карап чыгуу

Сентябрь

Деканат, жумушчу топ

4

4-критерий :

· Тайпалардын тандоосуна жараша курстардын саатын көбөйтүү аркылуу, дин тутуу мыйзамы, диний билим жана конфессия аралык мамилелер жөнүндө маалымат берүү

· Социо-маданий мүнөздөгү ырым-жырымдарды студенттерге практика жүзүндө таанытуу

Сентябрь,

Жыл бою

Деканат, жумушчу топ

5

5-критерий :

· Окутулуп жаткан дисциплиналардын ППС профилин карап чыгуу

· Ар бир дисциплинаны өз адиси окутуусун камсыз кылуу. Мисалы, педагогика боюнча педагог адис окутуусун камсыздоо.

· ППСтин ишмердүүлүгүн баалоо процедурасын карап чыгуу

Сентябрь,

Декабрь, май

Деканат, жумушчу топ

6

6-критерий :

· Стейкхолдерлер менен (студенттер жана окутуучулар) өз ара иш алып барууну күчөтүү

· Стейкхолдерлердин талаптарына өз учурунда жооп бере тургандай система түзүү

Февраль

Деканат, жумушчу топ

7

7-критерий:

Ашканада күчтүү аба сордургуч орнотуу же ашканадан, коридордон, жатакананын ичинен тамактын жытын сордуруп чыгаруунун башка жолдорун карап чыгуу

Ноябрь

Деканат, жумушчу топ

Бакалавр программасы боюнча жооптуу: З. Ажимаматов

Магистратура программасы боюнча жооптуу: С. Кошубаева